Sadarbības grupas Eiropas Parlamentā

Sadarbības grupas ir vieta neformālai viedokļu apmaiņai par konkrētiem jautājumiem starp dažādām politiskajām grupām, kā arī saziņai starp deputātiem un pilsonisko sabiedrību. Ikvienā sadarbības grupā darbojas deputāti no vismaz trim dažādām politiskajām grupām.

Sadarbības grupas nav oficiālas Parlamenta struktūras, taču Parlaments tās atzīst. Tās izveido katra sasaukuma sākumā, savstarpēji vienojoties politisko grupu priekšsēdētājiem.

Sadarbības grupu saraksts

Šis ir pašreizējā sasaukumā darbojošos sadarbības grupu saraksts. Jāievēro, ka sadarbības grupas nav tas pats, kas neoficiāli grupējumi vai sadraudzības grupas, kuras nav oficiāli atzītas un tāpēc šajā sarakstā nav iekļautas.

Sadarbības grupu regulējums

Noteikumi par sadarbības grupām atrodami Parlamenta Reglamenta 35. pantā un citos iekšējos noteikumos.

Pārredzamības labad piedalīties Parlamenta organizētajos sadarbības grupu pasākumos (apmeklēt, atbalstīt vai līdzorganizēt sanāksmes un pasākumus) var tikai tie interešu pārstāvji, kuri ir iekļauti Pārredzamības reģistrā. Turklāt katrai sadarbības grupai ik gadu ir jāpublicē finansiālo interešu deklarācija, kurā atspoguļots viss saņemtais atbalsts naudā vai natūrā (finansiālais atbalsts, personāls, materiālais atbalsts).

Sadarbības grupām ir aizliegts:

  • izmantot Parlamenta vai politisko grupu nosaukumus vai logotipus;
  • paust viedokli Parlamenta vārdā;
  • veikt tādas darbības,·ko varētu sajaukt ar Parlamenta vai tā struktūrvienību oficiālajām darbībām;
  • veikt darbības, kas varētu negatīvi ietekmēt attiecības ar ES iestādēm vai trešām valstīm;
  • rīkot trešās valstīs pasākumus, kuru norises laiks sakrīt ar oficiālas Parlamenta struktūrvienības, tostarp oficiālas vēlēšanu novērošanas delegācijas, darba braucienu.

Par sadarbības grupu uzraudzību atbild kvestori.