Veuillez remplir ce champ
Robert HAJŠEL Robert HAJŠEL
Robert HAJŠEL

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Slovensko - Independent (Slovensko)

Dátum narodenia : , Banská Štiavnica

Domovská stránka Robert HAJŠEL

Člen

ITRE
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
DSCA
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
DEPA
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Náhradník

AFET
Výbor pre zahraničné veci
D-ME
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora

Nedávne činnosti

Európska koordinovaná reakcia na epidémiu COVID-19 (rozprava)

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-086-0001)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva: spoločné pravidlá

26-03-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Pandémia koronavírusu má vážne dôsledky aj na činnosť leteckých dopravcov, dochádza k výraznému zníženiu využívania leteckej dopravy a v prvom kvartáli roku 2020 odhadujú len európske letiská oproti predpokladu stratu približne 67 miliónov cestujúcich. Podporil som schválenie nariadenia, ktoré zmierni dopady krízy na leteckých dopravcov a zároveň poskytne právnu istotu, že v tomto plánovacom období neprídu o prevádzkové intervaly. Nariadenie stanovuje pravidlá prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva, podľa ktorého musia leteckí dopravcovia využívať aspoň 80 percent pridelených prevádzkových intervalov v rámci letného či zimného plánovacieho obdobia. To však v súčasnosti nie je možné a prepravcovia na to vplyvom pandémie koronavírusu nemajú žiaden dosah. Nariadenie chráni práva leteckých dopravcov, ktorým bude uznané oprávnenie v prípade prevádzkových intervalov, ktoré letecké spoločnosti nevyužili (nemohli využiť) počas obdobia, keď bol trh leteckej dopravy najviac zasiahnutý vypuknutím pandémie. Schválením pozmeňujúceho návrhu, ktorým bolo upravené pôvodné znenie tohto nariadenia, a ktorý je v súlade s postojom Rady EÚ, sa uvedené vzťahuje predbežne na obdobie od marca do októbra 2020.
Nariadenie zavádza, aby koordinátori považovali spomínané prevádzkové intervaly leteckých dopravcov v tomto časovom období za využité. Prevádzkové intervaly, ktoré v dôsledku pandémie leteckí dopravcovia uvoľnia, by mohli koordinátori dočasne prerozdeliť podľa potrieb iným dopravcom.

Osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus]

26-03-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Tento balík osobitných opatrení EÚ, ktoré veľmi vítam a podporil som ich, umožňuje využívať prostriedky zo štyroch európskych programov a použiť ich na vykrytie nedostatku likvidity, ktoré vznikli v súvislosti so šíriacou sa pandémiou. Celková výška európskej „investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus“ je vyše 37 miliárd eur.
Na dosiahnutie tohto konkrétneho cieľa, ktorý má pomôcť najmä verejnému zdravotníckemu systému či malým a stredným podnikateľom (MSP), navrhuje EK uvoľnenie zhruba 8 miliárd eur. Aby sa mohli tieto finančné prostriedky efektívne adresovať, Komisia navrhuje v tomto roku až do ukončenia programu upustiť od povinnosti požiadať o vrátenie nepoužitého predbežného financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.
V súvislosti s dosahom súčasnej krízy by mala investičná priorita z EFRR smerovať na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií. Mala by pokrývať investície do produktov a služieb v oblasti verejných zdravotných služieb. Dočasné opatrenie z rovnakého fondu by malo podporovať aj financovanie prevádzkového kapitálu pre MSP, čím by sa mal zabezpečiť účinná reakcia na krízu v oblasti verejného zdravia. Nariadením sme podporili, aby sa tieto i ďalšie výdavky stali oprávnené spätne od 1. februára roku 2020.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštová adresa

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles