Medziskupiny v Európskom parlamente

Medziskupiny sú fórom pre neformálne výmeny názorov o konkrétnych otázkach v rámci rôznych politických skupín a pre kontakty medzi poslancami a občianskou spoločnosťou. Každá z nich pozostáva z poslancov z najmenej troch rôznych politických skupín.

Medziskupiny nie sú oficiálnymi orgánmi Parlamentu, ale Parlament ich uznáva. Stanovujú sa dohodou predsedov politických skupín na začiatku každého volebného obdobia.

Zoznam medziskupín

Toto je zoznam medziskupín v súčasnom volebnom období. Medziskupiny by sa nemali zamieňať s neoficiálnymi zoskupeniami alebo priateľskými skupinami, ktoré nie sú oficiálne uznané, a preto nie sú uvedené v tomto zozname.

Regulácia medziskupín

Medziskupiny sú regulované článkom 35 rokovacieho poriadku a inými vnútornými pravidlami.

V záujme transparentnosti sa na činnostiach medziskupín organizovaných v Parlamente (účasť, podpora alebo spoluorganizovanie schôdzí alebo podujatí) môžu zúčastňovať len zástupcovia záujmových skupín v registri transparentnosti. Okrem toho musí každá medziskupina uverejniť ročné vyhlásenie o finančných záujmoch, ktoré sa vzťahuje na všetku prijatú peňažnú alebo nepeňažnú podporu (finančnú, personálnu a materiálnu podporu).

Okrem toho sa medziskupinám zakazuje:

  • používanie názvov alebo log Parlamentu alebo politických skupín;
  • vyjadrovanie stanoviska v mene Parlamentu;
  • vykonávanie činností, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov;
  • vykonávanie činností, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na vzťahy s inštitúciami EÚ alebo tretími krajinami; ako aj
  • organizovanie podujatí v tretích krajinách, ktoré sa prekrývajú so služobnou cestou oficiálneho orgánu Parlamentu, vrátane pozorovania volieb.

Za dohľad nad medziskupinami sú zodpovední kvestori.