Please fill this field
Fulvio MARTUSCIELLO Fulvio MARTUSCIELLO
Fulvio MARTUSCIELLO

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Italija - Forza Italia (Italija)

Datum rojstva : , Napoli

8. zakonodajno obdobje Fulvio MARTUSCIELLO

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italija)

Predsednik

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Izraelom

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Namestnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 16-01-2018 / 01-07-2019 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Razmere v Moldaviji IT

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(2-371-0000)

Boj proti antisemitizmu (razprava) IT

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(1-145-0000)

Letno poročilo EU na področju konkurence (razprava) IT

13-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-13(1-159-0000)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi

08-11-2017 ECON_AD(2017)608163 PE608.163v02-00 ECON
Fulvio MARTUSCIELLO

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem in operativnem okviru evropske storitvene e-izkaznice, ki jo je uvedla Uredba ... [uredba o evropski storitveni e-izkaznici]...

08-12-2017 ECON_AD(2017)610734 PE610.734v02-00 ECON
Olle LUDVIGSSON

MNENJE o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE609.658v02-00 ECON
Roberto GUALTIERI

MNENJE o boju proti neenakostim kot sredstvu za spodbujanje zaposlovanja in rasti

26-09-2017 ECON_AD(2017)605945 PE605.945v02-00 ECON
Marisa MATIAS

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) IT

16-04-2019

Ho espresso voto favorevole sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale.
Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d'insieme dei flussi migratori all'interno dell'Unione europea e per consentire la corretta applicazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Pristop EU k Ženevskemu aktu o označbah porekla in geografskih označbah (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) IT

16-04-2019

Ho votato favorevolmente sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
Il mio voto è favorevole visto l'impatto positivo delle IG sulla produzione ad elevato valore aggiunto nel settore agricolo. Le sue parti contraenti si impegnano a proteggere, sul loro territorio, le denominazioni di origine dei prodotti degli altri paesi dell'Unione particolare, riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale dell'Organizzazione.

Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) IT

16-04-2019

Ho espresso voto favorevole sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
L'aggiunta di indicazioni geografiche al registro internazionale dovrebbe perseguire l'obiettivo di fornire prodotti di qualità, concorrenza leale e protezione dei consumatori.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o pravici potrošnikov do ozaveščene izbire hrane

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Zastarano
Marijana PETIR Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Giovanni LA VIA Fulvio MARTUSCIELLO Eleonora EVI Benedek JÁVOR Tibor SZANYI Nicola CAPUTO Karin KADENBACH Daniel BUDA Claudia ȚAPARDEL Vladimir URUTCHEV
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 46 - 13-03-2017

Pisna izjava o pitni vodi kot temeljni pravici

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Zastarano
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 78 - 13-12-2016

Pisna izjava o preprečevanju debelosti pri otrocih

05-10-2015 P8_DCL(2015)0056 Zastarano
Aldo PATRICIELLO Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA Tibor SZANYI Rolandas PAKSAS Alessandra MUSSOLINI Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Milan ZVER Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Krzysztof HETMAN Giovanni LA VIA Hugues BAYET Mara BIZZOTTO Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Lefteris CHRISTOFOROU Ivan JAKOVČIĆ
Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 129 - 06-01-2016

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg