Fulvio MARTUSCIELLO Fulvio MARTUSCIELLO
Fulvio MARTUSCIELLO

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Itaalia - Forza Italia (Itaalia)

Sünnikuupäev : , Napoli

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Fulvio MARTUSCIELLO

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Itaalia)

Esimees

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Liikmed

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16-01-2018 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Olukord Moldovas IT

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(2-371-0000)

Antisemitismi vastu võitlemine (arutelu) IT

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(1-145-0000)

ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu) IT

13-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-13(1-159-0000)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist

08-11-2017 ECON_AD(2017)608163 PE608.163v02-00 ECON
Fulvio MARTUSCIELLO

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE609.658v02-00 ECON
Roberto GUALTIERI

ARVAMUS ebavõrdsusevastase võitluse kohta töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks

26-09-2017 ECON_AD(2017)605945 PE605.945v02-00 ECON
Marisa MATIAS

ARVAMUS õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

06-09-2017 ECON_AD(2017)604737 PE604.737v02-00 ECON
Molly SCOTT CATO

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised

Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) IT

16-04-2019

Ho espresso voto favorevole sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale.
Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d'insieme dei flussi migratori all'interno dell'Unione europea e per consentire la corretta applicazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

ELi ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) IT

16-04-2019

Ho votato favorevolmente sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
Il mio voto è favorevole visto l'impatto positivo delle IG sulla produzione ad elevato valore aggiunto nel settore agricolo. Le sue parti contraenti si impegnano a proteggere, sul loro territorio, le denominazioni di origine dei prodotti degli altri paesi dell'Unione particolare, riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale dell'Organizzazione.

Liidu tegevus pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) IT

16-04-2019

Ho espresso voto favorevole sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
L'aggiunta di indicazioni geografiche al registro internazionale dovrebbe perseguire l'obiettivo di fornire prodotti di qualità, concorrenza leale e protezione dei consumatori.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON tarbijate õiguse kohta teadlikule toiduvalikule

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Kehtivuse kaotanud
Marijana PETIR Alojz PETERLE Vladimir URUTCHEV Giovanni LA VIA Karin KADENBACH Tibor SZANYI Benedek JÁVOR Eleonora EVI Claudia ȚAPARDEL Fulvio MARTUSCIELLO Nicola CAPUTO Daniel BUDA Patricija ŠULIN
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 46 - 13-03-2017

KIRJALIK DEKLARATSIOON joogivee kui põhiõiguse kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Kehtivuse kaotanud
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marc TARABELLA Marian-Jean MARINESCU Filiz HYUSMENOVA Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Nessa CHILDERS Monika SMOLKOVÁ Rolandas PAKSAS Giovanni LA VIA Milan ZVER Ivo VAJGL Svetoslav Hristov MALINOV Biljana BORZAN Marlene MIZZI Demetris PAPADAKIS Ivan JAKOVČIĆ Dominique BILDE Alberto CIRIO Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Remo SERNAGIOTTO Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Alessia Maria MOSCA Marek PLURA Hugues BAYET Igor ŠOLTES Maite PAGAZAURTUNDÚA Patricija ŠULIN Romana TOMC
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 78 - 13-12-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON laste rasvumise ennetamise kohta

05-10-2015 P8_DCL(2015)0056 Kehtivuse kaotanud
Aldo PATRICIELLO Lefteris CHRISTOFOROU Alessandra MUSSOLINI Marc TARABELLA Filiz HYUSMENOVA Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Nessa CHILDERS Monika SMOLKOVÁ Rolandas PAKSAS Giovanni LA VIA Milan ZVER Ivo VAJGL Mara BIZZOTTO Svetoslav Hristov MALINOV Biljana BORZAN Marlene MIZZI Tibor SZANYI Ivan JAKOVČIĆ Dominique BILDE Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Remo SERNAGIOTTO Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Marek PLURA Krzysztof HETMAN Hugues BAYET Igor ŠOLTES Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Maite PAGAZAURTUNDÚA Patricija ŠULIN Romana TOMC
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 130 - 06-01-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg