Fulvio MARTUSCIELLO Fulvio MARTUSCIELLO
Fulvio MARTUSCIELLO

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Italien - Forza Italia (Italien)

Född : , Napoli

8:e valperioden Fulvio MARTUSCIELLO

Politiska grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italien)

Ordförande

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Israel

Ledamot

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontrollutskottet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsordförandekonferensen
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Suppleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 16-01-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Situationen i Moldavien IT

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(2-371-0000)

Bekämpning av antisemitism (debatt) IT

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(1-145-0000)

Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt) IT

13-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-13(1-159-0000)

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

08-11-2017 ECON_AD(2017)608163 PE608.163v02-00 ECON
Fulvio MARTUSCIELLO

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om den rättsliga och operativa ramen för det europeiska elektroniska tjänstekort som införs genom förordning … [tjänstekortsförordningen]

08-12-2017 ECON_AD(2017)610734 PE610.734v02-00 ECON
Olle LUDVIGSSON

YTTRANDE över tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE609.658v02-00 ECON
Roberto GUALTIERI

YTTRANDE över bekämpning av ojämlikhet som en hävstång för att främja jobbskapande och tillväxt

26-09-2017 ECON_AD(2017)605945 PE605.945v02-00 ECON
Marisa MATIAS

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer

Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) IT

16-04-2019

Ho espresso voto favorevole sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale.
Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d'insieme dei flussi migratori all'interno dell'Unione europea e per consentire la corretta applicazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

EU:s anslutning till Genèveakten om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) IT

16-04-2019

Ho votato favorevolmente sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
Il mio voto è favorevole visto l'impatto positivo delle IG sulla produzione ad elevato valore aggiunto nel settore agricolo. Le sue parti contraenti si impegnano a proteggere, sul loro territorio, le denominazioni di origine dei prodotti degli altri paesi dell'Unione particolare, riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale dell'Organizzazione.

Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) IT

16-04-2019

Ho espresso voto favorevole sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
L'aggiunta di indicazioni geografiche al registro internazionale dovrebbe perseguire l'obiettivo di fornire prodotti di qualità, concorrenza leale e protezione dei consumatori.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om konsumenters rätt till välgrundade val av livsmedel

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Bortfaller
Marijana PETIR Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Giovanni LA VIA Fulvio MARTUSCIELLO Eleonora EVI Benedek JÁVOR Tibor SZANYI Nicola CAPUTO Karin KADENBACH Daniel BUDA Claudia ȚAPARDEL Vladimir URUTCHEV
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 46 - 13-03-2017

Skriftlig förklaring om dricksvatten som en grundläggande rättighet

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Bortfaller
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 78 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om att förhindra barnfetma

05-10-2015 P8_DCL(2015)0056 Bortfaller
Aldo PATRICIELLO Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA Tibor SZANYI Rolandas PAKSAS Alessandra MUSSOLINI Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Milan ZVER Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Krzysztof HETMAN Giovanni LA VIA Hugues BAYET Mara BIZZOTTO Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Lefteris CHRISTOFOROU Ivan JAKOVČIĆ
Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 129 - 06-01-2016

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg