Raffaele FITTO
Raffaele FITTO
Italien

Född : , Maglie

9:e valperioden Raffaele FITTO

Politiska grupper

 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Gruppen Europeiska konservativa och reformister - Medordförande

Nationella partier

 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Fratelli d'Italia (Italien)

Ledamot

 • 02-07-2019 / 23-03-2021 : Budgetkontrollutskottet
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Utskottet för regional utveckling
 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Talmanskonferensen
 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 12-02-2020 / 26-05-2020 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 12-02-2020 / 12-10-2022 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
 • 18-10-2021 / 12-10-2022 : Delegation till den parlamentariska partnerskapsförsamlingen EU‒Förenade kungariket
 • 20-01-2022 / 05-06-2022 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 20-01-2022 / 12-10-2022 : Budgetkontrollutskottet
 • 20-01-2022 / 12-10-2022 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 20-01-2022 / 12-10-2022 : Utskottet för regional utveckling

Suppleant

 • 02-07-2019 / 13-12-2021 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 14-09-2020 / 19-01-2022 : Underutskottet för skattefrågor
 • 20-01-2022 / 12-10-2022 : Underutskottet för skattefrågor
 • 24-03-2022 / 12-10-2022 : Särskilda utskottet för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer inför framtiden

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG vad gäller främjande av energi från förnybara energikällor och om upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

22-06-2022 REGI_AD(2022)703013 PE703.013v02-00 REGI
Raffaele FITTO

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordning (EU) 2021/1153 och förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) nr 1315/2013

05-12-2022 REGI_AD(2022)736359 PE736.359v02-00 REGI
Alessandro PANZA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, förordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut (EU) 2015/1814

10-10-2022 REGI_AD(2022)736377 PE736.377v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

YTTRANDE om ett nytt europeiskt Bauhaus

20-06-2022 REGI_AD(2022)719934 PE719.934v02-00 REGI
Martina MICHELS

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Människorättssituationen i Iran, i synnerhet för dödsdömda politiska fångar

01-07-2020 O-000045/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Individuella förslag till resolution

I enlighet med artikel 143 i arbetsordningen får en enskild ledamot inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Dessa resolutionsförslag uttrycker den ståndpunkt som de enskilda ledamöter som ingett dem har. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra om resolutionsförslaget ska följas upp, och, i så fall, vilket förfarande som ska tillämpas. När ett utskott har beslutat att följa upp ett resolutionsförslag anges närmare information på denna sida, nedanför resolutionen i fråga. Artikel 143

Förklaringar

Alla förklaringar nedan har undertecknats av ledamoten, även om underskriften inte syns i onlinekopian.