Raffaele FITTO
Raffaele FITTO
Italië

Geboortedatum : , Maglie

9e zittingsperiode Raffaele FITTO

Fracties

 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Medevoorzitter

National parties

 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : FRATELLI D' ITALIA (Italië)

Leden

 • 02-07-2019 / 23-03-2021 : Commissie begrotingscontrole
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Conferentie van voorzitters
 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 12-02-2020 / 26-05-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 12-02-2020 / 12-10-2022 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 18-10-2021 / 12-10-2022 : Delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK
 • 20-01-2022 / 05-06-2022 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 20-01-2022 / 12-10-2022 : Commissie begrotingscontrole
 • 20-01-2022 / 12-10-2022 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 20-01-2022 / 12-10-2022 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger

 • 02-07-2019 / 13-12-2021 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-09-2020 / 19-01-2022 : Subcommissie belastingaangelegenheden
 • 20-01-2022 / 12-10-2022 : Subcommissie belastingaangelegenheden
 • 24-03-2022 / 12-10-2022 : Bijzondere Commissie COVID-19-pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen betreft, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad

22-06-2022 REGI_AD(2022)703013 PE703.013v02-00 REGI
Raffaele FITTO

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk, tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1153 en Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1315/2013

05-12-2022 REGI_AD(2022)736359 PE736.359v02-00 REGI
Alessandro PANZA

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/241 wat betreft REPowerEU-hoofdstukken in herstel- en veerkrachtplannen en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1060, Verordening (EU) 2021/2115, Richtlijn 2003/87/EG en Besluit (EU) 2015/1814

10-10-2022 REGI_AD(2022)736377 PE736.377v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

ADVIES inzake het Nieuw Europees Bauhaus

20-06-2022 REGI_AD(2022)719934 PE719.934v02-00 REGI
Martina MICHELS

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

De mensenrechtensituatie in Iran, in het bijzonder de situatie van politieke gevangenen die ter dood veroordeeld zijn

01-07-2020 O-000045/2020 Vicevoorzitter van de Commissie / Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan het Bureau, de Conferentie van voorzitter en de Quaestoren

Ieder lid kan vragen indienen bij de Voorzitter over het Bureau, de Conferentie van voorzitters en de Quaestoren met betrekking tot hun respectieve taken. Artikel 32, lid 2, van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties

Overeenkomstig artikel 143 van het Reglement van het Parlement kan elk individueel lid een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Deze ontwerpresoluties brengen het standpunt tot uiting van de individuele leden die ze hebben ingediend. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die besluit of al dan niet opvolging wordt gegeven aan de ontwerpresolutie en, zo ja, welke procedure moet worden gevolgd. Indien een commissie heeft besloten opvolging te geven aan een ontwerpresolutie, wordt nadere informatie verstrekt op deze pagina, onder de resolutie in kwestie. Artikel 143

Verklaringen

Alle onderstaande verklaringen zijn door het lid ondertekend, ook al is de handtekening niet zichtbaar in de onlineversie.