Søg

Intet resultat - prøv andre søgekriterier

Kontakt

Forslag til en EU-retsakt: konceptet

Ethvert medlem kan fremsætte forslag til at anmode Kommissionen om at foreslå en EU-retsakt (en ny retsakt eller ændringsforslaget til en eksisterende retsakt) på baggrund af Parlamentets initiativret, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Forslag til en EU-retsakt: procedure

  • Op til 10 medlemmer kan fremsætte et fælles forslag til en EU-retsakt. Forslaget skal indeholde en angivelse af retsgrundlaget og ledsages af en begrundelse på højst 150 ord.
  • Formanden skal kontrollere, hvorvidt de retlige betingelser er opfyldt. Formanden kan henvise forslaget til det udvalg, der har kompetence til at gennemføre denne kontrol, for en udtalelse om retsgrundlagets egnethed. Erklærer formanden, at forslaget kan behandles, meddeler formanden dette på plenarmødet og henviser det til det kompetente udvalg.
  • Inden tre måneder efter henvisningen træffer det kompetente udvalg afgørelse om den videre behandling, efter at have givet forslagsstillerne mulighed for at tale for udvalget.
  • forslagsstillerne anføres med navns nævnelse i betænkningens titel.

Forslag til EU-retsakt: offentliggørelse

Forslag til EU-retsakter offentliggøres på de officielle sprog og er tilgængelige på Parlamentets hjemmeside.