Haku

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI
työjärjestyksen 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti
EU:n korkeiden virkamiesten valintamenettelyjen avoimuudesta
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021

Yhteystiedot

Ehdotukset unionin säädöksiksi: mitä ne ovat?

Jokainen jäsen voi jättää parlamentille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukaisesti kuuluvan aloiteoikeuden puitteissa käsiteltäväksi ehdotuksen, jossa komissiota pyydetään esittämään unionin säädöstä (uutta säädöstä tai voimassa olevan säädöksen muuttamista).

Ehdotukset unionin säädöksiksi: menettely

  • Enintään kymmenen jäsentä voi yhteisesti jättää käsiteltäväksi ehdotuksen unionin säädökseksi. Ehdotuksessa ilmoitetaan oikeusperusta, jonka nojalla se tehdään, ja siihen voidaan liittää enintään 150 sanan pituiset perustelut.
  • Puhemies varmistaa, että oikeudelliset vaatimukset täyttyvät. Hän voi lähettää ehdotuksen oikeusperustan tarkistamisesta vastaavaan valiokuntaan lausuntoa varten. Jos puhemies toteaa, että ehdotus voidaan ottaa käsiteltäväksi, hän antaa sen tiedoksi täysistunnossa ja lähettää sen asiasta vastaavaan valiokuntaan.
  • Asiasta vastaava valiokunta päättää jatkotoimista kolmen kuukauden kuluessa ehdotuksen valiokuntaan lähettämisestä ja annettuaan ehdotuksen laatijoille tilaisuuden käyttää puheenvuoro valiokunnassa.
  • Ehdotuksen laatijoiden nimet mainitaan mietinnön otsikossa.

Ehdotukset unionin säädöksiksi: jakelu

Ehdotukset unionin säädöksiksi julkaistaan virallisilla kielillä, ja ne ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.