Otsi

Tulemusi ei ole - palun muutke otsingut

Kontakt

Liidu õigusakti ettepanek – mida see tähendab?

Iga parlamendiliige võib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 225 parlamendile antud algatusõiguse alusel taotleda, et Euroopa Komisjon esitaks liidu õigusakti ettepaneku (st ettepaneku võtta vastu uus õigusakt või muuta kehtivat õigusakti).

Liidu õigusakti ettepanek – kuidas seda menetletakse?

  • Liidu õigusakti ettepaneku võivad esitada kuni kümme parlamendiliiget ühiselt. Ettepanekus märgitakse ära selle õiguslik alus ja ettepanekule võib lisada kuni 150 sõna pikkuse seletuskirja.
  • Parlamendi president kontrollib, kas juriidilised nõuded on täidetud. President võib edastada ettepaneku selle õigusliku aluse sobivuse kohta arvamuse saamiseks õigusliku aluse sobivuse kontrollimise eest vastutavale komisjonile. Kui president kuulutab ettepaneku vastuvõetavaks, teeb ta selle täiskogul teatavaks ja edastab ettepaneku vastutavale komisjonile.
  • Vastutav komisjon teeb otsuse edasise menetluse kohta kolme kuu jooksul alates ettepaneku saamist ja pärast selle koostajatele komisjoni poole pöördumiseks võimaluse andmist.
  • Ettepaneku koostajaid mainitakse nimeliselt raporti pealkirjas.

Liidu seadusandliku akti ettepanekud: avaldamine

Liidu seadusandliku akti ettepanekud avaldatakse ametlikes keeltes ja need on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.