Cuardaigh

Do thorthaí

Ag taispeáint 10 as 10000 torthaí
Tá líon na dtorthaí atá ar taispeáint teoranta do 500, is féidir leat do chritéir chuardaigh a chúngú

Tá aicmiú coiteann d’aonaid chríochacha ar mhaithe le staidreamh, ar a dtugtar ‘NUTS’, curtha ar bun ag an Aontas chun bailiú, forbairt agus foilsiú staidrimh réigiúnaigh chomhchuibhithe a éascú in AE. Baintear úsáid as córas ordlathach freisin chun anailísí socheacnamaíocha a dhéanamh ar na réigiúin agus ar oiriúnú idirghabhálaithe i gcomhthéacs bheartas comhtháthaithe AE.

Tá an beartas forbraíochta i gcroílár bheartais sheachtracha an Aontais Eorpaigh. Tá sé mar aidhm leis an bhochtaineacht a laghdú agus deireadh a chur léi ar deireadh thiar agus is cuid lárnach é d’fhreagairt an Aontais ar Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe (Clár Oibre 2030). Tá sé de chuspóir aige an fás inbhuanaithe a chothú, cearta an duine agus an daonlathas a chosaint, comhionannas inscne a bhaint amach, an tsíocháin agus sochaithe ionchuimsitheacha a chur chun ...

Le beartas an Aontais maidir le Comhpháirtíocht an Oirthir, arna thionscnamh in 2009, cumhdaítear sé Stát iar-Shóivéadacha: an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia, an Mholdóiv agus an Úcráin. Cruthaíodh an beartas chun tacú le hiarrachtaí athchóirithe polaitiúla, sóisialta agus eacnamaíocha sna tíortha sin agus é mar aidhm leis sin an daonlathú, an dea-rialachas, an tslándáil fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, agus forbairt eacnamaíoch agus shóisialta a mhéadú. Déanann na tíortha ...

Ceimiceáin agus lotnaidicídí

Bileoga Eolais AE 08-12-2023

Is é is aidhm do reachtaíocht AE maidir le ceimiceáin agus lotnaidicídí ná sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint mar aon le bacainní ar thrádáil a chosc. Tá an reachtaíocht sin comhdhéanta de rialacha lena rialaítear margáil agus úsáid catagóirí áirithe de tháirgí ceimiceacha, sraith srianta comhchuibhithe maidir le substaintí agus ullmhóidí guaiseacha a chur ar an margadh agus a úsáid, agus prótacáil maidir le mórthionóiscí agus onnmhairí substaintí contúirteacha a láimhseáil. Is iad Rialachán ...

An comhbheartas iompair: Forbhreathnú

Bileoga Eolais AE 08-12-2023

Tá an beartas iompair ar cheann de chomhbheartais an Aontais Eorpaigh le hos cionn 30 bliain. I dteannta margaí iompair a oscailt amach agus Gréasán Tras-Eorpach Iompair a chruthú, beidh tábhacht níos mó ag múnla ‘na soghluaisteachta inbhuanaithe’ – go háirithe i bhfianaise mhéadú leanúnach na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa ón earnáil iompair, lena gcuirtear iarrachtaí an Aontais Eorpaigh chun a chuspóirí aeráide a bhaint amach i mbaol.

An Afraic

Bileoga Eolais AE 08-12-2023

Tá Comhar an Aontais Eorpaigh le tíortha na hAfraice agus leis an Aontas Afracach (AA) bunaithe ar dhá chreat ar leith: eadhon (a) na Comhaontuithe Comhpháirtíochta le stáit san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) agus (b) straitéis chomhpháirteach an Aontais Eorpaigh agus na hAfraice. Maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta, a síníodh in Cotonou (Beinin) in 2000 idir an tAontas agus Stáit ACC agus lenar bunaíodh bunús dlí na ngnéithe polaitiúla, eacnamaíocha agus forbartha den ...

The current Regulation (EC) No 561/2006 on minimum breaks and rest periods for road freight and passenger transport drivers does not take into account the nature of occasional bus and coach services, and their drivers' specific needs. The European Commission has therefore proposed to amend this legislation and to introduce more flexible rules on splitting up breaks and taking daily and weekly rest periods. In the European Parliament, the Committee on Transport and Tourism (TRAN) is responsible for ...

Corruption is a major challenge for the European Union (EU), with all its Member States affected by the problem to some extent. Its scale, however, is difficult to measure both in Europe and elsewhere. Surveys on the perception of corruption among citizens and experts – such as the Global Corruption Barometer and Eurobarometer surveys – are the principal measurement tool. Since the 1990s, countries around the world have joined efforts to address corruption collectively. This has led to the emergence ...

It took over 20 years of discussion in various forums for the European Public Prosecutor's Office (EPPO) to come to fruition. Established in 2017 through a regulation adopted via enhanced cooperation, it followed an unsuccessful attempt to reach unanimity in the Council on a 2013 Commission proposal. The outcome of the protracted negotiations is a complex body with strong collegial elements. The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised one. The Central Office, located ...

The 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights falls on 10 December 2023, against a background of war, conflict and geopolitical tensions that would have been familiar to its drafters, and new challenges, such as climate change and technological advances, which they would not have imagined. Then and now, the Declaration, which has served as a foundation for the codification of human rights at global, regional and national level, remains a central reference to be invoked for the ...