Grafaic faisnéise

Arna dtáirgeadh ag Seirbhís Thaighde Pharlaimint na hEorpa, is treoirleabhair fhísiúla agus idirghníomhacha iad grafaicí faisnéise beo, a nuashonraítear go rialta, chun cabhrú leat an fhaisnéis atá ag lorg agat maidir le saincheisteanna casta a aimsiú.Tuilleadh inneachair fhísiúil:Ollstór Grafaicí.

01-06-2021 - 00:00

Beidh tionchar nach beag ag tabhairt isteach theicneolaíocht 5G ar go leor réimsí den saol. Bain úsáid as an mapa amhairc chun féachaint ar an méid atá ar eolas againn faoin teicneolaíocht – comhthéacs polaitiúil agus rialála 5G, na héifeachtaí is dócha a bheidh aige ar ghnó, saincheisteanna sláinte agus cibearshlándáil, agus mionsonraí na teicneolaíochta féin. Tar éis forléargas ginearálta a fháil, zúmáil isteach chun faisnéis níos mionsonraithe a fháil, lena n-áirítear agallaimh le saineolaithe agus grafaicí míniúcháin.

02-10-2020 - 00:00

Tá sé mar aidhm ag an gCiste um Aistriú Cóir tacú le réigiúin ghuail agus leis na réigiúin sin a bhfuil an déine astaíochtaí tionsclaíocha gás ceaptha teasa is airde acu chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le haistriú i dtreo neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050 agus astaíochtaí a laghdú 50 % ar a laghad faoi 2030. Sa ghrafaic faisnéise seo, tugtar faisnéis mhionsonraithe maidir leis an gcistiú leithdháilte agus léirítear an modh leithdháilte a úsáidtear chun cistí AE a dháileadh ar na Ballstáit go léir.

30-09-2020 - 00:00

Ina bheartas eachtrach, is iad cur chun cinn na síochána agus na slándála ar domhan a thugann treoir do AE. Tá an ghrafaic faisnéise idirghníomhach seo deartha chun anailís a dhéanamh agus míniú a thabhairt ar rannchuidiú an Aontais Eorpaigh le cur chun cinn na síochána agus na slándála go hidirnáisiúnta trína bheartais sheachtracha agus ionstraimí éagsúla agus trína chaidreamh le tíortha, le réigiúin agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta ar fud an domhain. Ina theannta sin, tá sí ina comhlánú ar an Innéacs na Normainne, a mheasann bagairtí ar an tsíocháin agus ar an tslándáil ar domhan, trína thorthaí a léirshamhlú agus trí dhearcadh domhanda a thabhairt ar chastacht choincheap na síochána sa domhan nua-aimseartha.

20-02-2020 - 00:00

Leagtar síos i gCreat Airgeadais Ilbhliantúil an Aontais Eorpaigh (CAI) an t-uasleibhéal acmhainní (‘uasteorainn’) do gach mórchatagóir de chaiteachas an Aontais (‘ceannteideal’) ar feadh tréimhse seacht mbliana. Chomh maith le bheith ina phlean airgeadais, tugann sé fís de thosaíochtaí fadtéarmacha an Aontais Eorpaigh. Agus CAI 2014-2020 ag teacht chun deiridh, tá tús curtha ag an Aontas Eorpach leis an gcaibidlíocht maidir leis an gcéad bhuiséad fadtéarmach eile. Sa ghrafaic faisnéise seo léirítear seasaimh a ghlac institiúidí éagsúla an Aontais Eorpaigh maidir leis na tograí le haghaidh CAI nua 2021-2027.