hledat

Vaše výsledky

Zobrazuje se 10 z 4263 výsledky
Počet zobrazených výsledků je omezen na 500, své vyhledávání můžete upřesnit.

Příjmy Unie

Fakta a čísla o EU 26-05-2023

Rozpočet EU je financován převážně z vlastních zdrojů (z více než 90 %). Roční příjmy musí zcela pokrývat roční výdaje. O systému vlastních zdrojů rozhoduje Rada jednomyslně s přihlédnutím ke stanovisku Evropského parlamentu. Systém musí ratifikovat členské státy.

Fond pro spravedlivou transformaci

Fakta a čísla o EU 26-05-2023

Fond pro spravedlivou transformaci je finančním nástrojem v rámci politiky soudržnosti, který má podporovat území, jež se v důsledku přechodu ke klimatické neutralitě potýkají s vážnými sociálně-ekonomickými problémy. Fond pro spravedlivou transformaci bude podporovat provádění Zelené dohody pro Evropu, která si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality EU.

Program REACT-EU si klade za cíl nápravu sociálních a hospodářských škod způsobených koronavirovou pandemií a přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení. Usiluje o to, aby v letech 2021 a 2022 bylo uvolněno dodatečných 47,5 miliard EUR ze strukturálních fondů a aby se zvýšila flexibilita výdajů v rámci politiky soudržnosti.

Evropská integrace vedla v průběhu let ke značnému pokroku v sociální oblasti. K průlomu došlo v roce 2017, kdy Parlament, Rada a Komise vyhlásily evropský pilíř sociálních práv a znovu potvrdily svůj závazek zajistit lepší životní a pracovní podmínky v celé EU. Konkrétní iniciativy, které mají tento závazek realizovat, jsou stanoveny v souvisejícím akčním plánu z roku 2021.

Jazyková politika

Fakta a čísla o EU 26-05-2023

V rámci svého úsilí o podporu mobility a mezikulturního porozumění označila Evropská unie studium jazyků za důležitou prioritu a financuje v této oblasti mnoho programů a projektů. Mnohojazyčnost je z hlediska EU důležitým prvkem evropské konkurenceschopnosti. Jedním z cílů jazykové politiky EU tudíž je, aby každý občan EU kromě svého mateřského jazyka ovládal dva další jazyky.

Mládež

Fakta a čísla o EU 26-05-2023

Politika zaměřená na mládež je vnitřní záležitostí členských států, takže harmonizace na úrovni EU není možná. Z tohoto důvodu může EU hrát pouze podpůrnou úlohu. Klíčová akce 1 programu Erasmus+, která se týká mobility jednotlivců, podporuje výměny mladých lidí v rámci EU i se třetími zeměmi. Evropská unie politiky zaměřené na mládež v posledních letech posílila, jak dokládá iniciativa „Evropský sbor solidarity“ a projekt „DiscoverEU“.

Politika zaměstnanosti

Fakta a čísla o EU 26-05-2023

Evropská strategie zaměstnanosti z roku 1997 stanovila soubor společných cílů pro politiku zaměstnanosti a prostřednictvím monitorovacího procesu a souvisejících finančních nástrojů přispěla k „nezávazné koordinaci“ mezi členskými státy. Zvyšování počtu pracovních míst a jejich zkvalitňování je jedním z hlavních cílů strategie Evropa 2020. Od přelomu desetiletí navrhuje Komise nové a ambicióznější cíle v oblasti zaměstnanosti, dovedností a sociální ochrany s cílem vybudovat silnější sociální Evropu ...

Sociální dialog

Fakta a čísla o EU 26-05-2023

Sociální dialog je základním prvkem evropského sociálního modelu. Umožňuje sociálním partnerům (zástupcům vedení podniku a pracovníků) aktivně přispívat k formování evropské sociální politiky a politiky zaměstnanosti, mj. na základě dohod.

Evropský parlament: volební postupy

Fakta a čísla o EU 26-05-2023

Postupy konání voleb do Evropského parlamentu jsou stanoveny jak evropskými právními předpisy, které vymezují pravidla společná pro všechny členské státy, tak specifickými vnitrostátními předpisy, jež se v jednotlivých státech liší. Společná pravidla stanoví zásadu poměrného zastoupení a pravidla pro minimální práh pro přidělení mandátů a definují funkce neslučitelné s mandátem poslance Evropského parlamentu. Řadu dalších důležitých ustanovení, jako je konkrétní volební systém, který se má uplatnit ...

Evropská unie a její obchodní partneři

Fakta a čísla o EU 26-05-2023

EU začala před lety upouštět od výroby produktů s vysokým podílem lidské práce a nízkou hodnotou, aby se mohla specializovat na značkové zboží vyšší hodnoty. Pro otevřenou ekonomiku EU má zásadní význam obchod. Aby EU překonala překážky bránící obchodu a zajistila rovné podmínky pro své podniky, jedná o řadě dohod o volném obchodu. EU rovněž patří k zakladatelům a klíčovým členům Světové obchodní organizace (WTO).