Foinsí

Sna naisc atá tugtha le chéile ar an leathanach seo, gheofar léargas ar conas a oibríonn go hinmheánach an t-aon institiúid AE atá tofa go díreach

Breisluach Eorpach

Sainaithnítear trí obair Bhreisluacha Eorpaigh go bhfuil gá le gníomhaíocht ar an leibhéal Eorpach trí anailís a dhéanamh ar an tairbhe a d’fhéadfadh a bheith ag baint le gníomhaíocht a dhéanfaidh an tAontas amach anseo nó, mar mhalairt air sin, na costais a bheadh ann mura ndéanfaidh sé gníomhaíocht.

Réamhamharc, lena n-áirítear Réamhamharc Eolaíoch

Is éard atá i gceist le réamhamharc tuiscint a áirithiú ar threochtaí meántéarmacha agus fadtéarmacha ionas go mbeidh lucht ceaptha beartas chomh dea-ullmhaithe agus is féidir do dhúshláin, rioscaí agus deiseanna sna blianta amach romhainn. I réimse an réamhamhairc eolaíoch, trí mheasúnú ar roghanna eolaíochta agus teicneolaíochta, tugtar comhairle do na Feisirí i bhfoirm staidéar agus imeachtaí, arna n-eagrú faoi threoir Phainéal STOA.

Eorabharaiméadar PE

Déanann Parlaimint na hEorpa coimisiúnú go tráthrialta ar shuirbhéanna maidir leis an dearcadh poiblí sna Ballstáit. Is bealach é seo don Pharlaimint le bheith ar an eolas faoin dearcadh atá ag na daoine agus faoina mbíonn siad ag súil leis ó obair na Parlaiminte agus ó obair an Aontais Eorpaigh i gcoitinne.

Na Ranna Beartais

Is iad na cúig ranna beartais atá freagrach - go hinmheánach agus go seachtrach - as saineolas neamhspleách ardleibhéil, anailís agus comhairle beartas ar iarraidh ó choistí agus ó chomhlachtaí parlaiminteacha eile. Tá dlúthbhaint acu in obair na gcoistí lena dtacaíonn siad le linn reachtaíocht a mhúnlú maidir le beartais AE agus grinnscrúdú daonlathach tharstu a fheidhmiú.

Measúnú Tionchair

Sainaithnítear trí Mheasúnú Tionchair na héifeachtaí intuartha eacnamaíocha, sóisialta, comhshaoil ​​agus eile a bhaineann leis an reachtaíocht atá molta.

Seirbhís Taighde do na Feisirí

Cuireann an tSeirbhís Taighde do na Feisirí réimse leathan foilseachán taighde ar fáil maidir le beartais, saincheisteanna agus reachtaíocht tábhachtacha de chuid an Aontais Eorpaigh, chomh maith le hábhar faisnéise rúnda saincheaptha do na Feisirí.

Rialachas Eacnamaíoch

Cuireann Taca Rialachais Eacnamaíoch faisnéis ar fáil d'Fheisirí maidir le cur chun feidhme na n-ionstraimí rialachais eacnamaíoch agus maoirseachta baincéireachta san Aontas, go háirithe i Limistéar an euro.

Foinsí Leabharlainne agus Doicimeádacha

I Leabharlann Pharlaimint na hEorpa, tugtar rochtain ar réimse leathan leabhar, irisí agus tréimhseachán, réimse atá ag méadú go leictreonach. Ina theannta sin, tá Leabharlann an Dlí Chomparáidigh ina cuid di, ina ndéantar taighde ar shaincheisteanna dlí ar leith i ndlínsí éagsúla.

Meastóireacht agus Grinnscrúdú Beartais

Tá meastóireacht ar éifeachtaí reachtaíochta agus beartais, agus grinnscrúdú orthu siúd a bhfuil sé de chúram orthu í a chur chun feidhme, riachtanach chun a áirithiú go n-achtaíonn Parlaimint na hEorpa, ag gníomhú mar chomhreachtóir, reachtaíocht i bhfoirm chomh éifeachtach agus is féidir. Tá idirphlé leo siúd ar gach leibhéal rialachais maidir le héifeachtaí bheartas AE, agus maidir le bearnaí sa reachtaíocht, ríthábhachtach in Aontas atá chomh mór agus chomh hilghnéitheach agus an tAontas Eorpach.

Faireachlann Reachtaíochta

As seo is féidir leat próiseas cinnteoireachta na hEorpa a leanúint céim ar chéim. Faigh amach cad atá déanta cheana agus cad atá le teacht.

Clár na ndoiciméad

Tugtar le chéile sa chlár gach doiciméad oifigiúil a chuir Parlaimint na hEorpa ar fáil, nó a fuair sí, ón 3 Nollaig 2001. Is féidir leat cuardach a dhéanamh le heochairfhocail, údar, dáta, uimhir thagartha nó cineál doiciméid.

Blag EPRS

Trí bhlag sheirbhís taighde Pharlaimint na hEorpa is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le foireann de speisialtóirí a thugann cúnamh do na Feisirí lena gcuid taighde agus leis an obair a bhaineann le reachtaíocht a ullmhú.

ESPAS

Is tionscadal uathúil idirinstitiúideach é ESPAS arb é is aidhm dó iarrachtaí AE a neartú i réimse fíor-riachtanach na réamhphleanála.

ORBIS - An mol le haghaidh staidéir réamhamhairc

Tabhair cuairt ar an leabharlann is mó ar domhan do staidéir ionchasacha. Foghlaim faoi na treochtaí fadtéarmacha a mhúnlóidh an tsochaí. Léigh, foghlaim agus déan machnamh faoi réimse leathan ábhar a bhaineann leatsa agus le saoránaigh eile an domhain.

URBIS - An mol le haghaidh staidéir cur chun feidhme

Gach rud a bhaineann le Clár Oibre an Choimisiúin ó na parlaimintí náisiúnta, ó na réigiúin, ó na cathracha agus ó na comhpháirtithe sóisialta.

Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach

Is foinse faisnéise atá cuimsitheach ach fós gonta na Bileoga Eolais a sholáthraíonn forbhreathnú ar chomhtháthú na hEorpa agus ar chion Pharlaimint na hEorpa don phróiseas sin. Nuashonraítear iad go rialta agus is féidir dul i gcomhairle leo laistigh de láithreán gréasáin na Meithle Machnaimh nó ar leathanach gréasáin na mbileog eolais.

Siopa leabhar AE

Tá foilseacháin AE uile ar fáil i Siopa Leabhar AE, an siopa leabhar ar líne, leabharlann agus cartlann na bhfoilseachán ag institiúidí AE.