Otsing

Teie tulemused

Näitab 10 / 10000 tulemused
Kuvada saab ainult 500 tulemust, soovitame otsingut täpsustada.

This infographic provides an insight into the economic performance of the United Kingdom compared with the European Union (EU) and looks at the trade dynamics between them. United Kingdom’s GDP per capita at the beginning of the series was significantly higher than the EU27 average. After the COVID-19 pandemic, the GDP per capita at PPP between the EU and the United Kingdom took converging directions. The exchange rate between the Pound Sterling and the Euro stabilized at approximately 0.9 after ...

This study analyses the absorption rates of the EU Cohesion Policy funds in 2014-2020 over time across funds (ERDF, ESF, CF, and REACT-EU), and across Member States and regions. It also provides a comparison with 2007-2013 absorption. A summary of absorption drivers, obstacles and undertaken solutions is presented based on the relevant literature and the findings of case studies. Conclusions and recommendations on improving the absorption of funds are set out.

According to the Flash Eurobarometer 528 survey, released in December 2023, 81 % of Europeans believe that foreign interference in our democratic systems is a serious problem that needs to be addressed. The current geopolitical tensions highlight the following dilemma: while international cooperation is required to tackle global challenges such as climate change, including the participation of third countries in the EU debate, such activities also carry the risk of foreign interference in EU policymaking ...

Currently, there is no EU-wide legislation specifically on soil, although many policy instruments relevant to soil protection are in place. Under the EU biodiversity strategy for 2030, part of the European Green Deal, the European Commission presented a new EU soil strategy for 2030, with the aim of having all EU soil ecosystems in a healthy condition by 2050. To achieve this objective, on 5 July 2023 it tabled a proposal for a soil monitoring and resilience directive, laying down measures for monitoring ...

Energy Performance of Buildings Directive

Lühitutvustus 17-05-2024

The recast Energy Performance of Building Directive (EPBD) has been designed to accelerate building renovation rates, reduce energy consumption, and promote the uptake of renewable energy in buildings. These measures should help the EU reach its target of a net 55 % reduction in greenhouse gas (GHG) emissions by 2030, as a stepping stone towards achieving climate neutrality by 2050.

Turism

ELi teabelehed 16-05-2024

Alates 2009. aasta detsembrist on Euroopa Liit pädev võtma meetmeid liikmesriikide turismipoliitika meetmete toetamiseks, koordineerimiseks või täiendamiseks. Kuigi 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus ei ole turismipoliitikale ette nähtud eraldi eelarverida, eraldati ajavahemikul 2022–2023 läbiviidavaks turismitegevuseks eelarve ühtse turu programmi raames.

Reisijate ja kaupade rahvusvaheliste autovedude ning kabotaažvedude turgu on mitmete ELi õigusaktidega järk-järgult liberaliseeritud.

Energiapoliitika: üldpõhimõtted

ELi teabelehed 16-05-2024

ELi energiapoliitika aluspõhimõteteks on CO2 heite vähendamine, konkurentsivõime, varustuskindlus ja kestlikkus. Selle eesmärgid hõlmavad energiaturu toimimise ja energiavarustuse kindluse tagamist ELis, samuti energiatõhususe ja -säästu edendamist, taastuvenergia arendamist ja energiavõrkude sidumist. ELi energiapoliitika keskmes on mitmesugused meetmed, mille eesmärk on täieliku energialiidu saavutamine.

Euroopa territoriaalne koostöö

ELi teabelehed 16-05-2024

Euroopa territoriaalne koostöö on ühtekuuluvuspoliitika eesmärk, millega püütakse lahendada piiriüleseid probleeme ja arendada ühiselt eri territooriumide potentsiaali. Koostöömeetmeid toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), eristades kolme laadi koostööd ehk piiriülest koostööd, riikidevahelist koostööd ja piirkondadevahelist koostööd.

Kaitsetööstus

ELi teabelehed 16-05-2024

ELi kaitsetööstus hõlmab Euroopa tööstuse konkurentsivõime seisukohast olulisi majanduslikke ja tehnoloogilisi komponente. Euroopa Kaitseagentuur toetab liikmesriike nende kaitsevõime parandamisel ja aitab kaasa nende kaitsetööstuse arendamisele. Sektor otsustas hiljuti hakata lahendama mõnesid oma peamisi probleeme, sealhulgas turu killustatus ja madal kulutuste tase, tugevdades ühishankeid ja suurendades kaitsekulutusi.