Търсене

Вашите резултати

Показване на 10 от 10000 резултати
Броят на показаните резултати е ограничен до 500: прецизирайте търсенето си.

REACT-EU е програма за отстраняване на социалните и икономическите щети, причинени от пандемията от COVID-19, и за подготовка за екологосъобразно, цифрово и устойчиво възстановяване. REACT-EU цели да мобилизира допълнителни 47,5 милиарда евро от структурните фондове за 2021 г. и 2022 г. и да увеличи гъвкавостта на разходите за политиката на сближаване.

В общата външна политика и политика на сигурност, както и в още няколко области като засиленото сътрудничество, някои назначения и преразглеждането на договори, процедурата на вземане на решения се различава от преобладаващата обикновена законодателна процедура. Отличителна черта в тези сфери е по-силният компонент на междуправителственото сътрудничество. Предизвикателството във връзка с кризата с публичния дълг доведе до увеличена употреба на такива механизми за вземане на решения, по-специално ...

Безопасност на въздухоплаването

Информационни фишове за ЕC 05-12-2023

Общите правила, които постепенно бяха разширени с цел да обхванат целия сектор на въздушния транспорт, гарантират еднакво и високо равнище на безопасност[1] в рамките на целия вътрешен пазар в областта на въздушния транспорт.

Европейската политика за съседство

Информационни фишове за ЕC 05-12-2023

Европейската политика за съседство засяга Азербайджан, Алжир, Армения, Беларус, Грузия, Египет, Израел, Йордания, Либия, Ливан, Мароко, Молдова, Палестина, Сирия, Тунис и Украйна. Нейната цел е да укрепи просперитета, стабилността и сигурността на всички. Тази политика се основава на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и е двустранна политика между ЕС и всяка страна партньор, като има инициативи за регионално сътрудничество: Източното партньорство (ИП) ...

Европейско териториално сътрудничество

Информационни фишове за ЕC 05-12-2023

Европейското териториално сътрудничество е целта на политиката на сближаване, която има за цел разрешаването на трансгранични проблеми и съвместното развитие на потенциала на различните територии. Действията в рамките на сътрудничеството се подкрепят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез три основни компонента: трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество и междурегионално сътрудничество.

Създаването на единен европейски пазар на автомобилния транспорт не е възможно, без да се хармонизира действащото в държавите членки законодателство. Приетите от Европейския съюз мерки са с фискален, технически, административен и социален характер.

Финансова помощ за държавите – членки на ЕС

Информационни фишове за ЕC 05-12-2023

Европейските механизми за финансова помощ са насочени към запазването на финансовата стабилност на ЕС и на еврозоната, тъй като финансовите затруднения в една държава членка могат да имат значително отражение върху макроикономическата стабилност в други държави членки. Финансовата помощ е обвързана с изпълнението на определени макроикономически условия (тя е заем, а не фискален трансфер), за да се гарантира, че държавите членки, които получават такава помощ, прилагат необходимите фискални, икономически ...

Права на пътниците

Информационни фишове за ЕC 05-12-2023

Общите правила целят да гарантират минимална помощ за пътниците в случай на значително закъснение или анулиране на пътуването им, независимо от използвания вид транспорт, и по-специално да защитят най-уязвимите пътници. Те предвиждат също и механизми за обезщетяване. Въпреки това могат да бъдат предоставени многобройни дерогации за железопътния или автомобилния транспорт и съдебните искове, оспорващи прилагането на правилата, все още са често явление.

Политиката на ЕС за развитие подчертава значението на търговията и акцентира върху най-нуждаещите се държави. Общата система за преференции дава на някои стоки от развиващите се държави преференциален достъп до пазара на ЕС. Споразуменията за икономическо партньорство гарантират преференциално търговско третиране за държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, докато схемата „Всичко освен оръжие“ се прилага за най-слабо развитите държави. Тези схеми са в съответствие с правилата на Световната ...

Предишните и сегашните начини на използване на ресурсите са довели до високи равнища на замърсяване, влошено качество на околната среда и изчерпване на природните ресурси. Политиката на ЕС в областта на отпадъците традиционно е била съсредоточена върху устойчиво управление на отпадъците от гледна точка на опазването на околната среда. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и Пакетът за кръговата икономика целят да превърнат икономиката на ЕС в устойчива икономика до 2050 г. В ...