Търсене

Вашите резултати

Показване на 10 от 10000 резултати
Броят на показаните резултати е ограничен до 500: прецизирайте търсенето си.

Energy Performance of Buildings Directive

Накратко 17-05-2024

The recast Energy Performance of Building Directive (EPBD) has been designed to accelerate building renovation rates, reduce energy consumption, and promote the uptake of renewable energy in buildings. These measures should help the EU reach its target of a net 55 % reduction in greenhouse gas (GHG) emissions by 2030, as a stepping stone towards achieving climate neutrality by 2050.

Currently, there is no EU-wide legislation specifically on soil, although many policy instruments relevant to soil protection are in place. Under the EU biodiversity strategy for 2030, part of the European Green Deal, the European Commission presented a new EU soil strategy for 2030, with the aim of having all EU soil ecosystems in a healthy condition by 2050. To achieve this objective, on 5 July 2023 it tabled a proposal for a soil monitoring and resilience directive, laying down measures for monitoring ...

Туризъм

Информационни фишове за ЕC 16-05-2024

От декември 2009 г. Съюзът разполага с компетентността да предприема действия за подкрепа, координиране или допълване на дейностите на държавите членки, свързани с политиката в областта на туризма. Въпреки че в многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. не се предвижда отделен бюджетен ред за политиката в областта на туризма, през периода 2022—2023 г. бюджетът за туристически дейности беше заделен по програмата за единния пазар.

В резултат на приемането на редица европейски законодателни актове постепенно бяха либерализирани както международният автомобилен транспорт на стоки и лица, така и каботажът.

Енергийна политика: общи принципи

Информационни фишове за ЕC 16-05-2024

Енергийната политика на ЕС се основава на принципите на декарбонизация, конкурентоспособност, сигурност на доставките и устойчивост. Нейните цели включват гарантирано функциониране на енергийния пазар и сигурни енергийни доставки в рамките на ЕС, както и насърчаване на енергийната ефективност и енергоспестяването, развитието на възобновяемите енергийни източници и взаимосвързаността на енергийните мрежи. В основата на европейската енергийна политика стоят редица мерки, с които се цели постигането ...

Европейско териториално сътрудничество

Информационни фишове за ЕC 16-05-2024

Европейското териториално сътрудничество е целта на политиката на сближаване, която има за задача разрешаването на трансгранични проблеми и съвместното развитие на потенциала на различните територии. Действията в рамките на сътрудничеството се подкрепят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез три основни компонента: трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество и междурегионално сътрудничество.

Отбранителна промишленост

Информационни фишове за ЕC 16-05-2024

Отбранителната промишленост на ЕС се отличава с икономически и технологични компоненти, които са важни фактори за конкурентоспособността на европейската промишленост. Европейската агенция по отбрана подкрепя държавите членки при подобряването на техните отбранителни способности и допринася за развитието на тяхната отбранителна промишленост. Неотдавна секторът реши да предприеме мерки за преодоляване на някои от основните предизвикателства, пред които е изправен, включително разпокъсаността на пазара ...

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Информационни фишове за ЕC 16-05-2024

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е един от основните финансови инструменти на европейската политика на сближаване. Създаден е през 1975 г. с цел да спомага за смекчаване на различията в степента на развитие на европейските региони и за подобряване на жизнения стандарт в най-необлагодетелстваните региони. Особено внимание се отделя на регионите, които са засегнати от тежки и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони, които са с много ниска ...

Командироване на работници

Информационни фишове за ЕC 16-05-2024

„Командирован работник“ е работник, изпратен временно от работодателя си да извърши услуга в друга държава — членка на ЕС. Свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги са основни свободи, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Принципът, уреждащ статута на командированите работници, е „равно заплащане за една и съща работа на едно и също място“.

Digital finance can broadly be defined as financial services and instruments that use or are based on new information and communication technologies (ICT). A wide range of segments of the financial system are therefore concerned, from digital payment services to the new market infrastructures of crypto-assets using distributed ledger technologies (DLT). Policymakers expect digital finance to benefit the financial system – for example, in terms of transaction and settlement costs, as well as financial ...