Моля, попълнете това поле

Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

MINUTES - Wednesday, 1 September 2021 EN

15-09-2021 IMCO_PV(2021)09-01-1 PE696.510v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 43 - 187 - Проект на становище Достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави

09-09-2021 IMCO_AM(2021)696446 PE696.446v01-00 IMCO
Ivan ŠTEFANEC

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 218 - Проект на доклад Справяне с нетарифните и неданъчните бариери в рамките на единния пазар

08-09-2021 IMCO_AM(2021)696420 PE696.420v01-00 IMCO
Kosma ZŁOTOWSKI

СТАНОВИЩЕ относно защитата на работниците срещу азбест

02-09-2021 IMCO_AD(2021)691081 PE691.081v02-00 IMCO
Anne-Sophie PELLETIER

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 12 юли 2021 г. - Вторник, 13 юли 2021 г.

20-08-2021 IMCO_PV(2021)07-12-1 PE696.366v01-00 IMCO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти

26-07-2021 IMCO_AD(2021)691165 PE691.165v03-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно батериите и отпадъчните батерии, за отмяна на Директива 2006/66/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020

15-07-2021 IMCO_PA(2021)695236 PE695.236v01-00 IMCO
Antonius MANDERS
Краен срок за внасяне на изменения : 15-09-2021

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148

14-07-2021 IMCO_AD(2021)691156 PE691.156v03-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (преработен текст)

14-07-2021 IMCO_AD(2021)692718 PE692.718v02-00 IMCO
Róża THUN UND HOHENSTEIN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави

14-07-2021 IMCO_PA(2021)695252 PE695.252v01-00 IMCO
Ivan ŠTEFANEC
Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2021

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 178 - Проект на доклад Прилагане на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (Директива за безопасността на играчките)

13-07-2021 IMCO_AM(2021)695242 PE695.242v01-00 IMCO
Brando BENIFEI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 година – всички раздели

12-07-2021 IMCO_AD(2021)692880 PE692.880v02-00 IMCO
Eugen JURZYCA

ИЗМЕНЕНИЯ 183 - 376 - Проект на доклад Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и изменение на Директива 2000/31/ЕО

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695150 PE695.150v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ИЗМЕНЕНИЯ 377 - 498 - Проект на доклад Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695157 PE695.157v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ИЗМЕНЕНИЯ 499 - 757 - Проект на доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695158 PE695.158v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ИЗМЕНЕНИЯ 758 - 1011 - Проект на доклад Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695159 PE695.159v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ИЗМЕНЕНИЯ 1012 - 1301 - Проект на доклад Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и изменение на Директива 2000/31/ЕО

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695160 PE695.160v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ИЗМЕНЕНИЯ 1592 - 1872 - Проект на доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695161 PE695.161v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ИЗМЕНЕНИЯ 1302 - 1591 - Проект на доклад Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695162 PE695.162v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ИЗМЕНЕНИЯ 1873 - 2158 - Проект на доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695163 PE695.163v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ИЗМЕНЕНИЯ 2159 - 2297 - Проект на доклад Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695164 PE695.164v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ИЗМЕНЕНИЯ 128 - 302 - Проект на доклад Достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари)

07-07-2021 IMCO_AM(2021)695143 PE695.143v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ИЗМЕНЕНИЯ 303 - 568 - Проект на доклад Достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари)

07-07-2021 IMCO_AM(2021)695196 PE695.196v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ИЗМЕНЕНИЯ 569 - 876 - Проект на доклад Достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари)

07-07-2021 IMCO_AM(2021)695197 PE695.197v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ИЗМЕНЕНИЯ 877 – 1199 - Проект на доклад Достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари)

07-07-2021 IMCO_AM(2021)695198 PE695.198v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

AMENDMENTS 1 - 31 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2022 - all sections EN

02-07-2021 IMCO_AM(2021)695172 PE695.172v01-00 IMCO
Eugen JURZYCA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 юни 2021 г. - Вторник, 22 юни 2021 г.

29-06-2021 IMCO_PV(2021)06-21-1 PE695.056v01-00 IMCO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните)

24-06-2021 IMCO_AD(2021)691362 PE691.362v02-00 IMCO
Sandro GOZI

СТАНОВИЩЕ относно план за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на ЕС

22-06-2021 IMCO_AD(2021)680981 PE680.981v02-00 IMCO
Vlad-Marius BOTOŞ

ИЗМЕНЕНИЯ 32 - 147 - Проект на доклад Създаване на среда на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013

17-06-2021 IMCO_AM(2021)693883 PE693.883v01-00 IMCO
Ivan ŠTEFANEC

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 юни 2021 г.

17-06-2021 IMCO_PV(2021)06-07-1 PE693.913v01-00 IMCO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно справянето с нетарифните и неданъчните бариери в рамките на единния пазар

16-06-2021 IMCO_PR(2021)692811 PE692.811v01-00 IMCO
Kosma ZŁOTOWSKI
Краен срок за внасяне на изменения : 07-09-2021

ПРОТОКОЛ - Сряда, 26 май 2021 г. - Четвъртък, 27 май 2021 г.

16-06-2021 IMCO_PV(2021)05-26-1 PE693.838v01-00 IMCO

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 26 април 2021 г.

10-06-2021 IMCO_PV(2021)04-26-1 PE692.945v01-00 IMCO

ПРОТОКОЛ - Сряда, 2 юни 2021 г.

08-06-2021 IMCO_PV(2021)06-02-1 PE693.806v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 28 – 132 - Проект на становище Роуминг в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (преработен текст)

07-06-2021 IMCO_AM(2021)692867 PE692.867v01-00 IMCO
Róża THUN UND HOHENSTEIN

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно прилагането на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (Директива за безопасността на играчките)

03-06-2021 IMCO_PR(2021)692714 PE692.714v03-00 IMCO
Brando BENIFEI
Краен срок за внасяне на изменения : 08-07-2021

ИЗМЕНЕНИЯ 73 – 300 - Проект на становище Мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148

03-06-2021 IMCO_AM(2021)692865 PE692.865v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 72 - Проект на становище Защита на работниците от азбест

03-06-2021 IMCO_AM(2021)693705 PE693.705v01-00 IMCO
Anne-Sophie PELLETIER

ИЗМЕНЕНИЯ 101 - 200 - Проект на становище относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти

01-06-2021 IMCO_AM(2021)692785 PE692.785v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари)

01-06-2021 IMCO_PR(2021)692792 PE692.792v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB
Краен срок за внасяне на изменения : 01-07-2021

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС

31-05-2021 IMCO_AD(2021)689513 PE689.513v02-00 IMCO
Rasmus ANDRESEN

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

31-05-2021 IMCO_PR(2021)693633 PE693.633v01-00 IMCO
Jiří POSPÍŠIL

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 г. – всички раздели

28-05-2021 IMCO_PA(2021)692880 PE692.880v01-00 IMCO
Eugen JURZYCA
Краен срок за внасяне на изменения : 24-06-2021

ИЗМЕНЕНИЯ 159 - 390 - Проект на становище Европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните)

28-05-2021 IMCO_AM(2021)692940 PE692.940v01-00 IMCO
Sandro GOZI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО

28-05-2021 IMCO_PR(2021)693594 PE693.594v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE
Краен срок за внасяне на изменения : 01-07-2021

ПРОТОКОЛ - Сряда, 14 април 2021 г. - Четвъртък, 15 април 2021 г.

20-05-2021 IMCO_PV(2021)04-14-1 PE692.746v01-00 IMCO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда на ЕС за митническо обслужване на едно гише и за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013

12-05-2021 IMCO_PR(2021)681103 PE681.103v01-00 IMCO
Ivan ŠTEFANEC
Краен срок за внасяне на изменения : 01-06-2021

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (преработен текст)

12-05-2021 IMCO_PA(2021)692718 PE692.718v01-00 IMCO
Róża THUN UND HOHENSTEIN
Краен срок за внасяне на изменения : 03-06-2021

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148

04-05-2021 IMCO_PA(2021)691156 PE691.156v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD
Краен срок за внасяне на изменения : 01-06-2021

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните)

30-04-2021 IMCO_PA(2021)691362 PE691.362v01-00 IMCO
Sandro GOZI
Краен срок за внасяне на изменения : 27-05-2021

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти

28-04-2021 IMCO_PA(2021)691165 PE691.165v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA
Краен срок за внасяне на изменения : 27-05-2021

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 57 - Проект на становище План за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на ЕС

28-04-2021 IMCO_AM(2021)691464 PE691.464v01-00 IMCO
Vlad-Marius BOTOŞ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно защитата на работниците от азбест

27-04-2021 IMCO_PA(2021)691081 PE691.081v01-00 IMCO
Anne-Sophie PELLETIER
Краен срок за внасяне на изменения : 02-06-2021

ИЗМЕНЕНИЯ 7 - 171 - Проект на становище Регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС

21-04-2021 IMCO_AM(2021)691332 PE691.332v01-00 IMCO
Rasmus ANDRESEN

СТАНОВИЩЕ относно стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система

16-04-2021 IMCO_AD(2021)661894 PE661.894v02-00 IMCO
Claude GRUFFAT

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за вътрешния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, областта на растенията, животните, храните и фуражите, и европейската статистика (програма „Единен пазар“) и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014 и (ЕС) № 652/2014

16-04-2021 IMCO_PR(2021)691324 PE691.324v01-00 IMCO
Brando BENIFEI

СТАНОВИЩЕ относно регулаторната пригодност на Европейския съюз, субсидиарността и пропорционалността – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017, 2018 и 2019 г.

15-04-2021 IMCO_AD(2021)680764 PE680.764v02-00 IMCO
Barbara THALER

ПРОТОКОЛ - Сряда, 17 март 2021 г. - Четвъртък, 18 март 2021 г.

12-04-2021 IMCO_PV(2021)03-17-1 PE691.179v01-00 IMCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно план за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на ЕС

26-03-2021 IMCO_PA(2021)680981 PE680.981v01-00 IMCO
Vlad-Marius BOTOŞ
Краен срок за внасяне на изменения : 27-04-2021

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 8 март 2021 г.

24-03-2021 IMCO_PV(2021)03-08-1 PE691.084v01-00 IMCO

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 22 февруари 2021 г. - Вторник, 23 февруари 2021 г.

12-03-2021 IMCO_PV(2021)02-22-1 PE689.606v01-00 IMCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС

26-02-2021 IMCO_PA(2021)689513 PE689.513v01-00 IMCO
Rasmus ANDRESEN
Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2021