Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Regulation on serious cross-border threats to health repealing Decision No 1082/2013/EU EN

26-02-2021 IMCO_PA(2021)689513 PE689.513v01-00 IMCO
Rasmus ANDRESEN

OPINION on competition policy – annual report 2020 EN

24-02-2021 IMCO_AD(2021)660385 PE660.385v02-00 IMCO
Andrus ANSIP

ALTERAÇÕES 1 - 61 - Projeto de parecer A adequação da regulamentação da União Europeia, a subsidiariedade e a proporcionalidade – relatório sobre «Legislar Melhor» relativo aos anos de 2017, 2018 e 2019 PT

24-02-2021 IMCO_AM(2021)681008 PE681.008v01-00 IMCO
Barbara THALER

Становище относно насоките за бюджета за 2022 г. – раздел III

23-02-2021 IMCO_AL(2021)681074 PE681.074v01-00 IMCO
Eugen JURZYCA

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 28 януари 2021 г.

11-02-2021 IMCO_PV(2021)01-28-1 PE680.904v01-00 IMCO

становище относно решението за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

28-01-2021 IMCO_AL(2021)663092 PE663.092v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017, 2018 и 2019 г.

27-01-2021 IMCO_PA(2021)680764 PE680.764v01-00 IMCO
Barbara THALER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 201 - Проект на доклад Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването на изкуствения интелект за европейските потребители

26-01-2021 IMCO_AM(2021)663012 PE663.012v01-00 IMCO
Deirdre CLUNE

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 14 януари 2021 г.

19-01-2021 IMCO_PV(2021)01-14-1 PE663.271v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 197 - Проект на становище Стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система

18-01-2021 IMCO_AM(2021)663259 PE663.259v01-00 IMCO
Claude GRUFFAT

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 януари 2021 г.

14-01-2021 IMCO_PV(2021)01-11-1 PE663.185v01-00 IMCO

СТАНОВИЩЕ относно Европейска стратегия за данните

12-01-2021 IMCO_AD(2021)659085 PE659.085v02-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда

11-01-2021 IMCO_AD(2021)657157 PE657.157v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 73 - Проект на становище Политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2020 г.

08-01-2021 IMCO_AM(2021)662163 PE662.163v01-00 IMCO
Andrus ANSIP

ПРОТОКОЛ - Петък, 18 декември 2020 г.

07-01-2021 IMCO_PV(2020)12-18-1 PE663.103v01-00 IMCO

ПРОТОКОЛ - Сряда, 2 декември 2020 г. - Четвъртък, 3 декември 2020 г.

15-12-2020 IMCO_PV(2020)12-02-1 PE661.962v01-00 IMCO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването на изкуствения интелект за европейските потребители

09-12-2020 IMCO_PR(2020)661999 PE661.999v01-00 IMCO
Deirdre CLUNE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система

02-12-2020 IMCO_PA(2020)661894 PE661.894v01-00 IMCO
Claude GRUFFAT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 19 ноември 2020 г.

26-11-2020 IMCO_PV(2020)11-19-1 PE660.457v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 108 - Проект на становище Европейска стратегия за данните

18-11-2020 IMCO_AM(2020)660338 PE660.338v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2020 г.

18-11-2020 IMCO_PA(2020)660385 PE660.385v01-00 IMCO
Andrus ANSIP

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

11-11-2020 IMCO_AD(2020)658733 PE658.733v03-00 IMCO
Virginie JORON

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 9 ноември 2020 г. - Вторник, 10 ноември 2020 г.

11-11-2020 IMCO_PV(2020)11-09-1 PE660.249v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 76 - Проект на доклад Изпълнение на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната

11-11-2020 IMCO_AM(2020)660265 PE660.265v01-00 IMCO
Edina TÓTH

СТАНОВИЩЕ относно новия план за действие за кръгова икономика

10-11-2020 IMCO_AD(2020)652282 PE652.282v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 26 октомври 2020 г. - Вторник, 27 октомври 2020 г.

09-11-2020 IMCO_PV(2020)10-26-1 PE660.102v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 86 - Проект на становище Въздействието на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда

30-10-2020 IMCO_AM(2020)658913 PE658.913v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 28 септември 2020 г.

21-10-2020 IMCO_PV(2020)09-28-1 PE658.915v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 8 - 74 - Проект на становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

21-10-2020 IMCO_AM(2020)659048 PE659.048v01-00 IMCO
Virginie JORON

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно Европейска стратегия за данните

21-10-2020 IMCO_PA(2020)659085 PE659.085v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 110 - Проект на доклад Прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти)

12-10-2020 IMCO_AM(2020)658822 PE658.822v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно изпълнението на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната

09-10-2020 IMCO_PR(2020)658808 PE658.808v01-00 IMCO
Edina TÓTH

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

05-10-2020 IMCO_PA(2020)658733 PE658.733v02-00 IMCO
Virginie JORON

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно въздействието на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда

01-10-2020 IMCO_PA(2020)657157 PE657.157v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за европейските МСП

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ПРОТОКОЛ - Сряда, 2 септември 2020 г. - Четвъртък, 3 септември 2020 г.

16-09-2020 IMCO_PV(2020)09-02-1 PE657.307v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 117 - Проект на становище Нов план за действие за кръгова икономика

10-09-2020 IMCO_AM(2020)657284 PE657.284v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ Относно прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти)

09-09-2020 IMCO_PR(2020)655860 PE655.860v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

СТАНОВИЩЕ относно новата стратегия за Европа в областта на промишлеността

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година – всички раздели

03-09-2020 IMCO_AD(2020)654034 PE654.034v02-00 IMCO
Leszek MILLER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 81 - Проект на становище Нова стратегия за европейските МСП

27-07-2020 IMCO_AM(2020)655651 PE655.651v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 6 юли 2020 г. - Вторник, 7 юли 2020 г.

15-07-2020 IMCO_PV(2020)07-06-1 PE654.094v01-00 IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 27 - Проект на становище относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

15-07-2020 IMCO_AM(2020)655652 PE655.652v01-00 IMCO
Leszek MILLER

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за целите на търговските дружества, извършващи дейността си онлайн

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно рамката за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

СТАНОВИЩЕ относно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

СТАНОВИЩЕ относно правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

СТАНОВИЩЕ относно режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нов план за действие за кръгова икономика

07-07-2020 IMCO_PA(2020)652282 PE652.282v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор

06-07-2020 IMCO_AD(2020)648349 PE648.349v02-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 29 юни 2020 г.

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

02-07-2020 IMCO_PA(2020)654034 PE654.034v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 355 - Проект на доклад Преход към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите

26-06-2020 IMCO_AM(2020)653970 PE653.970v01-00 IMCO
David CORMAND

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 288 - Проект на доклад Укрепване на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653761 PE653.761v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 68 - Проект на становище Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653820 PE653.820v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 8 юни 2020 г.

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за европейските МСП

16-06-2020 IMCO_PA(2020)653798 PE653.798v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER