Относно

Приветствие

Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee
IMCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите отговаря за законодателния надзор и контрола върху правилата на ЕС за единния пазар, включително цифровия единен пазар, митниците и защитата на потребителите.

Можете да следите работата на нашата комисия на този уебсайт, който включва дневния ред на заседанията, документи от тях, информация за изслушванията/работните групи, видео стрийминг и нашия информационен бюлетин.
Един добре регулиран единен пазар е от ключово значение за осигуряването на благоденствие, иновации и конкурентоспособност. По-доброто прилагане и постоянното адаптиране на правилата на ЕС за защита на потребителите е важно за закрилата на правата и благосъстоянието на потребителите.
Изправени сме пред множество предизвикателства и възможности, включително допълнително оползотворяване на потенциала на цифровия единен пазар и задълбочаване на интеграцията н а единния пазар на услуги. В свят, който се характеризира с бързи технологични промени, е важно да се осигури съгласуваност на политиките между онлайн и офлайн средата, като се предоставят гаранции за справедливост и прозрачност, за да се изгради доверието на гражданите към вътрешния пазар.

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите работи с държавите членки и Комисията, за да гарантира, че правилата на единния пазар са приложими и се спазват изцяло и навреме.

За мен е чест да бъда председател на тази важна комисия и да работя с членове на ЕП от целия политически спектър с цел да осигурим реални ползи за потребителите и предприятията в рамките на единния пазар.
За контакти