Относно

Приветствие

© European Union 2020 - European Parliament
Добре дошли на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Благодарим Ви за интереса! Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) отговаря за законодателния надзор и контрола върху правилата на ЕС за единния пазар, включително цифровия единен пазар, митниците и защитата на потребителите.

Добре регулираният единен пазар е от ключово значение за постигане на целите на Зеления пакт на ЕС и на целите на Парижкото споразумение в областта на климата, за да се насърчат иновациите и конкурентоспособността на предприятията, като същевременно се поддържа и адаптира високо равнище на защита на потребителите, както и социални и екологични стандарти.

Кризата с COVID-19 показа, че не можем да приемаме постиженията на вътрешния пазар на ЕС за даденост. Трябва да защитаваме бъдещата цялост на единния пазар, но също така трябва и да го актуализираме. Изправени сме пред множество предизвикателства и възможности, включително допълнително оползотворяване на потенциала на цифровия единен пазар и по-добро използване на единния пазар на услуги. Поддържането на нашите високи стандарти следва да бъде една от основните ни цели.

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите работи с държавите членки и Комисията, за да гарантира, че правилата на единния пазар са приложими и се спазват изцяло и навреме. За мен е чест да бъда председател на тази важна комисия и да работя с членове на ЕП от целия политически спектър с цел да осигурим реални ползи за потребителите и предприятията в рамките на единния пазар.

Anna Cavazzini

За контакти