Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Sustainable Growth Strategy 2021 EN

11-01-2021 BUDG_PA(2021)663075 PE663.075v01-00 BUDG
Margarida MARQUES

DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Sustainable Growth Strategy 2021 EN

11-01-2021 BUDG_PA(2021)663076 PE663.076v01-00 BUDG
Nils UŠAKOVS

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 31. augusts - Otrdiena, 2020. gada 1. septembris

05-01-2021 BUDG_PV(2020)08-31-1 PE661.837v01-00 BUDG

AMENDMENTS 1 - 11 - Draft report New General Budget of the European Union for the financial year 2021 EN

14-12-2020 BUDG_AM(2020)662122 PE662.122v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

ATZINUMS Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

11-12-2020 BUDG_AD(2020)653861 PE653.861v02-00 BUDG
Elisabetta GUALMINI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

11-12-2020 BUDG_PR(2020)662052 PE662.052v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

GROZĪJUMI Nr. 1 - 86 - Atzinuma projekts 2020. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

11-12-2020 BUDG_AM(2020)662077 PE662.077v01-00 BUDG
David CORMAND

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Komisiju pilnvaro balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanu

03-12-2020 BUDG_PR(2020)661865 PE661.865v01-00 BUDG
Johan VAN OVERTVELDT

PROTOKOLS - Trešdiena, 2020. gada 28. oktobris

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību

23-11-2020 BUDG_AD(2020)659004 PE659.004v02-00 BUDG
Valérie HAYER

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu vēstuļu apmaiņas veidā sagatavoto Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma Republikas nolīgumu par to, lai tiktu pagarināts tā protokola darbības termiņš, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī

23-11-2020 BUDG_AD(2020)660106 PE660.106v02-00 BUDG
Bogdan RZOŃCA

Atzinums par priekšlikumu iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

19-11-2020 BUDG_AL(2020)660326 PE660.326v02-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

AMENDMENTS 1 - Draft recommendation for second reading A general regime of conditionality for the protection of the Union budget EN

19-11-2020 CJ13_AM(2020)660383 PE660.383v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam

17-11-2020 BUDG_PR(2020)660266 PE660.266v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

GROZĪJUMI Nr. 1 - 50 - Atzinuma projekts Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

17-11-2020 BUDG_AM(2020)660345 PE660.345v01-00 BUDG
Elisabetta GUALMINI

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

13-11-2020 CJ13_PR(2020)660258 PE660.258v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ATZINUMA PROJEKTS par 2020. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

30-10-2020 BUDG_PA(2020)660133 PE660.133v01-00 BUDG
David CORMAND

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu vēstuļu apmaiņas veidā sagatavoto Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma Republikas nolīgumu par to, lai tiktu pagarināts tā protokola darbības termiņš, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī

28-10-2020 BUDG_PA(2020)660106 PE660.106v01-00 BUDG
Bogdan RZOŃCA

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību

27-10-2020 BUDG_PA(2020)659004 PE659.004v01-00 BUDG
Valérie HAYER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu – Maksājuma apropriāciju palielinājums saskaņā ar atjaunināto izdevumu prognozi un citām izdevumu un ieņēmumu korekcijām

23-10-2020 BUDG_PR(2020)659092 PE659.092v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

ATZINUMA PROJEKTS Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

22-10-2020 BUDG_PA(2020)653861 PE653.861v01-00 BUDG
Elisabetta GUALMINI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 9/2020 projektu, kas pievienots priekšlikumam izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un lai nodrošinātu avansa maksājumus Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju

21-10-2020 BUDG_PR(2020)659006 PE659.006v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un lai nodrošinātu avansa maksājumus Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju

21-10-2020 BUDG_PR(2020)659081 PE659.081v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL

AMENDMENTS 1 - 161 - Draft report General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

20-10-2020 BUDG_AM(2020)659060 PE659.060v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

15-10-2020 BUDG_PR(2020)658989 PE658.989v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

GROZĪJUMI Nr. 1 - 5 - Ziņojuma projekts Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares

02-10-2020 BUDG_AM(2020)658806 PE658.806v01-00 BUDG
Valérie HAYER

GROZĪJUMI Nr. 1067 - 1518 - Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

25-09-2020 CJ16_AM(2020)657421 PE657.421v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Spānijas pieteikums EGF/ 2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares)

24-09-2020 BUDG_PR(2020)657462 PE657.462v01-00 BUDG
Valérie HAYER

GROZĪJUMI Nr. 118 - 569 - Ziņojuma projekts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

GROZĪJUMI Nr. 570 - 1066 - Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

GROZĪJUMI Nr. 1519 - 1715 - Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2021 (Section III) EN

18-09-2020 BUDG_DT(2020)657417 PE657.417v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

GROZĪJUMI Nr. 33 - 588 - Ziņojuma projekts Programmas InvestEU izveide

15-09-2020 CJ16_AM(2020)657232 PE657.232v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU

04-09-2020 CJ16_PR(2020)655923 PE655.923v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

GROZĪJUMI Nr. 73 - 402 - Ziņojuma projekts Tehniskā atbalsta instrumenta izveidošana

03-09-2020 CJ16_AM(2020)657172 PE657.172v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ārkārtas papildu resursiem un īstenošanas kārtību mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU)

02-09-2020 BUDG_AD(2020)653948 PE653.948v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

GROZĪJUMI Nr. 30 - 296 - Ziņojuma projekts Publiskā sektora aizdevumu mehānisms Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

02-09-2020 CJ16_AM(2020)657150 PE657.150v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653873 PE653.873v02-00 BUDG
Niclas HERBST

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”)

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653947 PE653.947v02-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

01-09-2020 CJ16_PR(2020)655950 PE655.950v02-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

GROZĪJUMI Nr. 57 - 255 - Ziņojuma projekts Regulas (ES) 2015/1017 grozīšana attiecībā uz maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi

27-08-2020 CJ16_AM(2020)655933 PE655.933v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
Irene TINAGLI José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

GROZĪJUMI Nr. 25 - 153 - Ziņojuma projekts par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu

20-07-2020 BUDG_AM(2020)655682 PE655.682v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

GROZĪJUMI Nr. 17 - 96 - Atzinuma projekts Priekšlikums, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ārkārtas papildu resursiem un īstenošanas kārtību mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU)

16-07-2020 BUDG_AM(2020)655679 PE655.679v01-00 BUDG
Karlo RESSLER