Predloženie

Think Thank

This database contains the research papers produced by the European Parliament's various research services.
You can access the database here

Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Tematické sekcie

Tematické sekcie sú zodpovedné za poskytovanie odborných konzultácií a politického poradenstva na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov, najmä výborov. Na základe analýz vykonaných v Parlamente alebo externe poskytujú tematické sekcie nezávislé, odborné, objektívne, kvalitné a aktuálne informácie vo všetkých oblastiach činnosti Parlamentu.
Tematické sekcie poskytujú politické analýzy v rôznych formách, najčastejšie ako odpoveď na žiadosť výboru alebo delegácie Parlamentu. V tejto databáze nájdete rôzne texty, napr. štúdie a hĺbkové analýzy týkajúce sa konkrétnej krajiny alebo špecifickej témy briefingu. Výsledok v písomnej podobe slúži na rôzne účely – priamo na legislatívnu činnosť konkrétneho výboru alebo ako briefingový materiál pre delegácie poslancov.

Riaditeľstvo pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu

Riaditeľstvo pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu v rámci výskumnej služby Európskeho parlamentu poskytuje výskumné služby súvisiace s rôznymi aspektmi hodnotenia právnych predpisov a politík EÚ ex ante alebo ex post. Táto databáza obsahuje: detailné posudky posúdení vplyvu, ktoré vypracovala Európska komisia; doplňujúce alebo náhradné posúdenia vplyvu; posúdenia vplyvu pozmeňujúcich návrhov z Parlamentu; „posúdenia vykonávania európskeho práva“ o vykonávaní a účinnosti práva a politík EÚ v praxi; správy o „nákladoch v prípade nekonania na úrovni EÚ“ v oblastiach politiky, v ktorých by spoločné opatrenia na európskej úrovni mohli priniesť vyššiu efektívnosť alebo spoločné výhody; a „posúdenia európskej pridanej hodnoty“, ktoré obsahujú odôvodnenia pre legislatívne iniciatívne správy predkladané výbormi.
Oddelenie vedeckej predikcie (STOA) vykonáva interdisciplinárny výskum a poskytuje strategické informácie v oblasti posudzovania vedeckých a technologických možností a vedeckej predikcie. Vypracúva hĺbkové štúdie a organizuje semináre o vývoji v týchto oblastiach pod vedením výboru STOA zloženého z 24 poslancov.

Oddelenie pre podporu správy hospodárskych záležitostí

Oddelenie poskytuje informačné materiály pre hospodárske dialógy a vypočutia o otázkach zodpovednosti, ktoré organizuje príslušný parlamentný výbor. Okrem toho pravidelne poskytuje podkladové dokumenty a tabuľky z tejto oblasti.
Kontakty

tematická sekcia pre vonkajšie vzťahy