Javna nabava 

U skladu s Uredbom o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Europske unije – Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046 (Financijska uredba) – Europski parlament dužan je objaviti poziv na nadmetanje kada nabavlja robu, usluge i radove.

U postupcima javne nabave primjenjuje se načelo transparentnosti u skladu s kojim se pri pokretanju postupka javne nabave moraju objaviti određene informacije.

1. Javna nabava s objavom obavijesti o nadmetanju

Informacije iz ovog odjeljka odnose se na postupke javne nabave Europskog parlamenta za koje je u skladu s točkama 3. i 4. Priloga I. Financijskoj uredbi i na temelju točke 5. Priloga I. Financijskoj uredbi obvezno objavljivanje obavijesti u Službenom listu Europske unije. Objavljivanje informacija na ovoj stranici treba se smatrati neslužbenim. Ono ne zamjenjuje službenu objavu u Službenom listu Europske unije. Pozivi na nadmetanje iz ovog odjeljka objavljuju se objavom obavijesti o nadmetanju u seriji S Službenog lista Europske unije i dostupni su u internetskoj bazi podataka TED, koja se svakodnevno ažurira.

Ako je vrijednost ugovora o nabavi manja od vrijednosti pragova utvrđenih Direktivom, ugovori se mogu dati na nadmetanje određenom ograničenom broju dobavljača odabranih na temelju poziva na iskaz interesa. Ovaj odjeljak uključuje i pozive na iskaz interesa.

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je za svaki navedeni postupak javne nabave.

2. Javna nabava u vrijednosti većoj od 15 000 EUR, ali manjoj od pragova utvrđenih u Direktivi 2014/24/EU, koja se provodi u okviru pregovaračkog postupka

Informacije iz ovog odjeljka odnose se na postupke javne nabave Europskog parlamenta objavljene u skladu s točkom 3. Priloga I. Financijskoj uredbi.

Te informacije obuhvaćaju osnovne elemente postupka javne nabave, kao što su rok za podnošenje ponuda i nadležni odjel kojemu se možete obratiti za sve potrebne informacije. U nastavku je poveznica na datoteku u Excelu u kojoj se nalazi popis postupaka javne nabave po glavnim upravama Europskog parlamenta.

Od 1. siječnja 2022. primjenjuju se sljedeći pragovi iz Direktive 2014/24/EU:

  • 140 000 EUR za ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama
  • 5 382 000 EUR za ugovore o radovima.