Publiskais iepirkums 

Saskaņā ar Regulu par finanšu noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam (Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (Finanšu regula)), Eiropas Parlamentam ir jāizsludina uzaicinājumi iesniegt piedāvājumu, lai iegādātos preces un pasūtītu pakalpojumus un būvdarbus.

Viens no publiskā iepirkuma procedūrām piemērojamajiem principiem ir pārredzamības princips, kas paredz, ka pirms šādu procedūru sākšanas ir jānodrošina pienācīga publicitāte.

1. Publiskais iepirkums ar paziņojuma par līgumu publicēšanu

Šajā sadaļā iekļautā informācija attiecas uz Eiropas Parlamenta publiskajiem līgumiem, un to publicē saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 3. un 4. punktu un pamatojoties uz Finanšu regulas I pielikuma 5. punktu, kas paredz paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Informācijas publicēšana šajā vietnē ir uzskatāma par neoficiālu un neaizstāj oficiālo publikāciju Oficiālajā Vēstnesī. Par šajā sadaļā minētajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu tiek publicēts paziņojums par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (S sērijā), un ar tiem var iepazīties tiešsaistē TED datubāzē, kas internetā tiek atjaunināta katru dienu.

Ja līguma vērtība ir mazāka nekā direktīvā noteiktie robežlielumi, līguma slēgšanas tiesību konkursu var izsludināt ierobežotam skaitam pretendentu, kurus izvēlas, uzaicinot izteikt ieinteresētību. Šajā sadaļā iekļauj arī uzaicinājumus izteikt ieinteresētību.

Attiecībā uz visiem sarakstā iekļautajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu ir pieejama arī iepirkuma dokumentācija.

2. Līgumi, kuru vērtība ir lielāka par 15 000 EUR, bet mazāka par Direktīvā 2014/24/ES noteiktajiem robežlielumiem un kuru slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar sarunu procedūru

Šajā sadaļā iekļautā informācija attiecas uz Eiropas Parlamenta publiskajiem līgumiem, par kuriem paziņo saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 3. punktu.

Tajā norāda iepirkuma procedūras galvenos elementus, to skaitā piedāvājumu iesniegšanas termiņu un attiecīgo dienestu, ar kuru jāsazinās, lai saņemtu visu vajadzīgo informāciju. Turpmāk norādītajā saitē iespējams piekļūt Excel datnei, kurā uzskaitīti Eiropas Parlamenta Ģenerāldirektorāta līgumi.

No 2022. gada 1. janvāra saskaņā ar Direktīvu 2014/24/ES ir piemērojami šādi robežlielumi:

  • 140 000 EUR piegādes un pakalpojumu līgumiem;
  • 5 382 000 EUR būvdarbu līgumiem.