Overheidsopdrachten 

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (Financieel Reglement) moet het Europees Parlement aanbestedingen uitschrijven voor de aankoop van goederen, diensten en werken.

De procedures voor overheidsopdrachten worden geregeld door tal van beginselen, onder meer het transparantiebeginsel dat een passende bekendmaking vergt op het ogenblik dat een aanbesteding wordt uitgeschreven.

1. Openbare aanbestedingen met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht

De informatie in deze rubriek heeft betrekking op de openbare aanbestedingen van het Europees Parlement waarvan de bekendmaking gebeurt overeenkomstig de punten 3, 4 en 5 van bijlage I bij het Financieel Reglement, waarvoor een aankondiging in het Publicatieblad van de EU (PB) wordt bekendgemaakt. De informatie op deze website heeft geen officieel karakter en vervangt in geen geval de officiële aankondiging in het Publicatieblad. De in deze rubriek opgenomen aanbestedingen worden aangekondigd in de S-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie en kunnen ook online worden geraadpleegd in de TED-databank, die gratis toegankelijk is en dagelijks wordt bijgewerkt.

Opdrachten voor een bedrag dat onder de drempelwaarden van de richtlijn blijft mogen worden gegund onder een beperkt aantal inschrijvers die geselecteerd zijn na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Deze rubriek omvat ook de oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling.

Ook zijn hier de documenten beschikbaar voor elke aanbesteding in de lijst.

2. Opdrachten voor een bedrag van meer dan 15 000 EUR en minder dan de drempelwaarden van Richtlijn 2014/24/EU, in de vorm van een onderhandelingsprocedure.

De informatie in deze rubriek heeft betrekking op de openbare aanbestedingen van het Europees Parlement overeenkomstig punt 3 van bijlage I bij het Financieel Reglement.

De informatie omvat de belangrijkste aspecten van de opdrachten, onder meer de termijn voor de ontvangst van de aanbiedingen en de bevoegde dienst die inlichtingen kan verschaffen. Onderstaande link geeft toegang tot een Excel-bestand met de opdrachten per directoraat-generaal van het Europees Parlement.

Met ingang van 1 januari 2022 gelden in het kader van Richtlijn 2014/24/EU de volgende drempelwaarden:

  • 140 000 EUR voor opdrachten voor leveringen en diensten;
  • 5 382 000 EUR voor werken.