Zamówienia publiczne 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, tj. rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046 (rozporządzenie finansowe), Parlament Europejski ma obowiązek publikowania zaproszeń do składania ofert w celu zakupu towarów, usług i robót budowlanych.

Jedną z zasad dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych jest zasada przejrzystości, która nakłada obowiązek odpowiedniego upublicznienia ex ante w momencie rozpoczęcia takiego postępowania.

1. Zamówienia publiczne z publikacją ogłoszenia o zamówieniu

Informacje zawarte w tej zakładce dotyczą zamówień publicznych Parlamentu Europejskiego. Są one publikowane zgodnie z pkt 3 i 4 załącznika I do rozporządzenia finansowego oraz na podstawie pkt 5 załącznika I do rozporządzenia finansowego, które wymagają opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Publikowanie informacji na tej stronie ma charakter nieformalny i nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Urzędowym. Zaproszenia do składania ofert, o których mowa w tej zakładce, są publikowane jako ogłoszenia o przetargu w serii S Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i są dostępne w aktualizowanej codziennie internetowej bazie danych TED.

Poniżej progów określonych w dyrektywie zaproszenia do składania ofert można kierować do ograniczonej liczby oferentów wybranych po zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. W niniejszej zakładce znajdują się też zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Dokumenty zamówienia są również dostępne dla każdego znajdującego się w tym wykazie zaproszenia do składania ofert.

2. Zamówienia o wartości powyżej 15 000 EUR i poniżej progów określonych w dyrektywie 2014/24/UE udzielane w trybie procedury negocjacyjnej

Informacje zawarte w tej zakładce dotyczą zamówień publicznych Parlamentu Europejskiego publikowanych na mocy pkt 3 załącznika I do rozporządzenia finansowego.

Informacje te odnoszą się do zasadniczych elementów postępowania o udzielenie zamówienia, w tym terminu składania ofert i właściwego działu udzielającego dalszych informacji. Poniższy link umożliwia dostęp do tabeli Excel zawierającej wykaz zamówień w rozbiciu na poszczególne dyrekcje generalne Parlamentu Europejskiego.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. progi, o których mowa w dyrektywie 2014/24/UE, wynoszą:

  • 140 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi;
  • 5 382 000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane.