Julkiset hankinnat 

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046 (varainhoitoasetus)) mukaisesti Euroopan parlamentin on käynnistettävä tarjouskilpailu tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden tarjoamista varten.

Julkisiin hankintamenettelyihin sovellettaviin eri periaatteisiin kuuluva avoimuusperiaate edellyttää, että julkisia hankintoja käynnistettäessä julkaistaan etukäteen tietoja.

1. Julkiset hankintamenettelyt, joista julkaistaan hankintailmoitus

Tämän otsakkeen alla esitetyt tiedot koskevat Euroopan parlamentin julkisia hankintoja, jotka julkaistaan varainhoitoasetuksen liitteessä I olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti sekä soveltamissääntöjen liitteessä I olevan 5 kohdan mukaisesti sellaisten hankintojen osalta, joista julkaistaan hankintailmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tällä sivustolla julkaistut tiedot ovat epävirallisia eivätkä korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja virallisia tietoja. Tässä kohdassa esitetyistä tarjouspyynnöistä julkaistaan hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja). Niihin voi tutustua internetissä TED-tietokannassa, joka saatetaan ajan tasalle päivittäin.

Edellyttäen, että direktiivin kynnysarvot eivät ylity, tarjouspyyntö voidaan esittää myös rajoitetulle joukolle tarjoajia, jotka on valittu kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella. Tämän otsakkeen alle sisältyvät myös kiinnostuksenilmaisupyynnöt.

Kaikkien luettelossa olevien tarjouspyyntöjen hankinta-asiakirjat ovat myös saatavilla.

2. Hankintasopimukset, joiden arvo on yli 15 000 euroa ja direktiivin 2014/24/EU mukaisia kynnysarvoja pienempi ja jotka tehdään neuvottelumenettelyä noudattaen

Tämän otsakkeen alla esitetyt tiedot koskevat Euroopan parlamentin julkisia hankintoja, joista tiedotetaan varainhoitoasetuksen liitteessä I olevan 3 kohdan perusteella.

Tässä kohdassa esitetyistä hankinnoista julkaistaan keskeiset tiedot, myös tarjousten vastaanottamisen määräaika ja asiasta vastaava yksikkö, joka antaa lisätietoja. Alla olevan linkin kautta aukeaa Excel-tiedosto, jossa esitetään hankinnat Euroopan parlamentin pääosastoittain.

Direktiivin 2014/24/EU mukaiset kynnysarvot on vahvistettu 1. tammikuuta 2022 alkaen seuraavasti:

  • 140 000 euroa tavara- ja palveluhankintoja koskevissa sopimuksissa
  • 5 382 000 euroa rakennusurakkasopimuksissa.