Achizițiile publice 

În conformitate cu Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii [Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 - Regulamentul financiar], Parlamentul European are obligația de a lansa proceduri de ofertare în vederea achiziționării de bunuri, servicii și lucrări.

Printre diversele principii care reglementează procedurile legate de achizițiile publice se numără principiul transparenței, care impune o publicitate ex ante adecvată în momentul lansării unor astfel de proceduri.

1. Achiziții publice cu publicarea unui anunț de participare

Informațiile cuprinse la această secțiune se referă la achizițiile publice ale Parlamentului European și sunt publicate în conformitate cu punctele 3 și 4 din anexa I la Regulamentul financiar, precum și în temeiul punctului 5 din anexa I la Regulamentul financiar, care impune publicarea unui anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii europene (JO). Publicările pe acest site au caracter informal și nu înlocuiesc publicarea oficială în JO. Procedurile de ofertare la care se face referire în această secțiune se publică prin intermediul unui anunț de participare în seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și pot fi consultate în baza de date TED, care este actualizată zilnic pe internet.

Sub pragurile prevăzute de directivă, procedurile de ofertare pot fi adresate unui număr limitat de ofertanți selectați în urma unei cereri de exprimare a interesului. Această secțiune include și cererile de exprimare a interesului.

Documentele aferente achizițiilor sunt disponibile, de asemenea, pentru fiecare procedură de ofertare de pe listă.

2. Achiziții publice a căror valoare depășește 15 000 EUR, însă este inferioară pragurilor prevăzute de Directiva 2014/24/UE, lansate în cadrul unei proceduri negociate

Informațiile din această secțiune vizează contractele publice încheiate de Parlamentul European în conformitate cu punctul 3 din anexa I la Regulamentul financiar.

Aceste informații se referă la principalele elemente ale procedurilor de achiziții, inclusiv termenul de depunere a ofertelor și serviciul responsabil de la care pot fi obținute informații suplimentare. Linkul de mai jos vă oferă acces la un fișier Excel care cuprinde contractele de achiziții publice în funcție de direcțiile generale din cadrul Parlamentului European.

De la 1 ianuarie 2020, pragurile prevăzute de Directiva 2014/24/UE sunt stabilite după cum urmează:

  • 139 000 EUR pentru contractele de bunuri și de servicii;
  • 5 350 000 EUR pentru contractele de achiziții de lucrări.