Δημόσιες Συμβάσεις 

Σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 (δημοσιονομικός κανονισμός), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να κινεί διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων.

Μεταξύ των διαφόρων αρχών που διέπουν τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, η αρχή της διαφάνειας επιβάλλει κατάλληλη εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων.

1. Δημόσιες συμβάσεις με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των οποίων η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή των σημείων 3 και 4 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού και βάσει του σημείου 5 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, για τις οποίες απαιτείται ανακοίνωση δημοσίευσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ). Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο θα πρέπει να θεωρούνται ανεπίσημες και δεν υποκαθιστούν την επίσημη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών που αναδημοσιεύονται στο παρόν τμήμα αποτελούν αντικείμενο προκήρυξης διαγωνισμού που δημοσιεύεται στη σειρά S της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να ανευρεθούν στη διαδικτυακή βάση δεδομένων TED, που ενημερώνεται καθημερινά.

Για ποσά κάτω από τα κατώτατα όρια που προβλέπει η οδηγία, οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών μπορούν να αποστέλλονται σε περιορισμένο αριθμό προσφερόντων που έχουν επιλεγεί μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει επίσης προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για κάθε πρόσκληση για υποβολή προσφορών που περιλαμβάνεται στον κατάλογο διατίθενται επίσης τα έγγραφα των συμβάσεων.

2. Συμβάσεις των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη των 15 000 EUR και μικρότερη των κατώτατων ορίων που θέτει η οδηγία 2014/24/ΕΕ, και οι οποίες έχουν κινηθεί στο πλαίσιο διαδικασίας με διαπραγμάτευση.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δημοσιεύονται κατ' εφαρμογή του σημείου 3 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών και της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την παροχή κάθε πληροφορίας. Ο κατωτέρω σύνδεσμος οδηγεί σε αρχείο Excel που περιέχει τις συμβάσεις ανά Γενική Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην οδηγία 2014/24/ΕE καθορίζονται ως ακολούθως:

  • 140 000 EUR για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών
  • 5 382 000 EUR για συμβάσεις έργων