Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metų akcentai

 
Europos Parlamentas
Rinkimai
į Europos Parlamentą
Europos Parlamento
struktūra ir darbas
Bendro sprendimo
ir kitos procedūros
Biudžeto valdymo galios
Biudžeto kontrolė
Demokratijos priežiūra
EP narių ir frakcijų statutas
Laikinieji ir tyrimo komitetai
Kitos ES institucijos
ES reforma
Plėtra
Piliečių teisės
Teisės ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Aplinkos / vartotojų apsauga
Transporto /
regioninė politika
Žemės ūkis / žuvininkystė
Ekonominiai ir pinigų reikalai
Užimtumo ir socialinė politika / moterų teisės
Vidaus rinka / pramonė / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Tikslinga kontrolė siekiant daugiau demokratijos

Jacqueso Santero vadovaujamos Europos Komisijos atsistatydinimas 1999 m. ir Eurostato afera 2003 m. pakartotinai pabrėžė Europos Parlamento vykdomos kontrolės svarbą. Šie du sensaciją sukėlę faktai rodo, kad parlamentarai kritiškai stebi Europos Sąjungos, ir visų pirma Komisijos, darbą.

Biudžeto kontrolė, kurios parlamentarai ėmėsi įtardami statistikos įstaigą Eurostatą piktnaudžiavimu, yra klasikinė parlamentarų teisė. Nuo Europos vienijimosi proceso pradžios Europos parlamentarams laipsniškai suteikta vis daugiau teisių.

Komisijai ir Tarybai teikiami paklausimai žodžiu bei raštu sudaro nemažą Parlamento kasdieninio darbo dalį. Kas mėnesį dar yra skiriamas laikas klausimams, taip pat ir Tarybai bei Komisijai. Taip parlamentarai gali kontroliuoti ES administruojančių ir jai atstovaujančių asmenų veiklą. Nuo 2000 m. iki 2003 m. pabaigos parlamentarai pateikė daugiau nei 20 000 paklausimų, didesnė jų dalis buvo pateikta raštu.

Siekdami išaiškinti Bendrijos teisės pažeidimus Parlamento nariai gali sudaryti tyrimo komitetus. Tokie specialūs komitetai suvaidino svarbų vaidmenį, kad po kempinligės sukeltos krizės būtų įkurta ES Veterinarijos tarnyba, o biudžeto kontrolei - Europos kovos su sukčiavimu biuras (OLAF).

Balsavimas dėl nepasitikėjimo: veiksmingiausia parlamentarų naudojama priemonė

Kasdienių politinės kontrolės galimybių efektyvumą garantuoja veiksmingiausia parlamentarų priemonė: iškilus rimtiems nesutarimams, pareikšdami savo nepasitikėjimą jie gali priversti atsistatydinti visą Europos Komisiją. Iki šiol buvo pateikti septyni prašymai balsuoti dėl nepasitikėjimo, bet nei vienas iš jų nebuvo patenkintas. Siekiant visos Komisijos atsistatydinimo, prašymui patenkinti būtina balsavusiųjų dviejų trečdalių balsų dauguma ir Parlamento narių dauguma. Parlamento nariai neturi dažnai jų reikalaujamos galios priversti atsistatydinti pavienius komisarus arba Komisijos pirmininką. Beje, Komisijos pirmininkas Romanas Prodis, pradėdamas savo veiklą 1999 m., įsipareigojo tirti Komisijos nario veiklą, Parlamentui pareiškus nepasitikėjimą juo.

Be Parlamento pritarimo neskiriama jokia Komisija
Parlamento kontrolės funkcijos buvo kuriamos laipsniškai, sudarant sutartį po sutarties. Dar 1981 m. Parlamentas tartum pradėjo prižiūrėti Komisijos veiklą. Iš pradžių EP kontrolė buvo tik informacinio pobūdžio, parlamentarams pateikiant savo komentarus dėl Komisijos programos. Bet nuo 1993 metų, įsigaliojus Mastrichto sutarčiai, ES siūlomoms Komisijos pirmininkų ir komisarų kandidatūroms turi pritarti Parlamentas. Nuo 1999 metų, įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, parlamentarai patvirtina Komisijos pirmininko paskyrimą atskirai, prieš paskiriant kitus komisarus. Be to, visi Komisijos nariai, įskaitant jos Pirmininką, privalo ilgai trunkančių posėdžių metu, vykstančių pagal amerikietiško kongreso modelį, atsakyti į klausimus, kuriuos pateikia atitinkami Parlamento komitetai. Vėliau deputatai slaptai tariasi dėl būsimų komisarų pasisakymų ir programų turinio bei pateikia plenarinei sesijai savo pasiūlymą.

Tarybos ir Komisijos politiniai debatai

Parlamentas kontroliuoja ir tas veiklos sritis, kuriose jis neturi teisės priimti sprendimą. Taryba ir Komisija privalo informuoti Parlamentą apie bendrą užsienio ir saugumo politiką bei klausimus bendradarbiaujant teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Parlamentarai taip pat gali teikti paklausimus ir duoti rekomendacijas, o kas pusmetį besikeičianti Tarybai pirmininkaujanti valstybė turi deramai atsižvelgti į Parlamento poziciją. Be to, Parlamentas gali pabrėžti savo politinius prioritetus, rengiant kasmetinį biudžetą.

Kita atskaitomybės forma Tarybai ir Komisijai yra debatai, kurių metu Tarybai pirmininkaujanti valstybė pristato savo programą einamajam šešių mėnesių laikotarpiui, pateikia galutines išvadas ir rengia pranešimus apie Viršūnių susitikimus. Kai pateikiama ES vystymosi ataskaita, Taryba ir Komisija politinių debatų metu bendrai atsako į parlamentarų klausimus. Komisija savo ruožtu pateikia metinę bendrą ataskaitą ir savo teisės aktų leidybos programą ateinantiems metams. Visa tai suteikia parlamentarams galimybę politiškai ir kritiškai įvertinti Tarybos bei Komisijos veiklos siekius, turinį ir rezultatus.

Europos centrinio banko atskaitomybė Parlamentui

Nepriklausomas Europos centrinis bankas (ECB) yra taip pat atskaitingas Parlamentui. Bankas yra atsakingas už euro stabilumą. ECB prezidentas kasmet kartą per plenarinę sesiją pateikia parlamentarams ataskaitą. Be to, jis nuolat dalyvauja Parlamento ekonomikos ir finansų komitetų posėdžiuose, kuriuose atsako į parlamentarų klausimus.

Parlamentaras - tarpininkas tarp piliečių ir ES institucijų

Kontroliuodamas ES veiklą, Parlamentas yra ne tik piliečių atstovas, bet ir institucija, į kurią galima kreiptis. Piliečiai gali pateikti peticijas parlamentarams, kurie jas nagrinėja ir pataria. Parlamentas paskiria ombudsmeną, kuris nepriklausomai nagrinėja piliečių skundus dėl netinkamo administravimo atvejų.
Piliečių skundai parlamentarams taip pat gali paskatinti Parlamentą vykdyti kontrolę ES šalyse. Parlamentarai vis dažniau atkreipia Europos Komisijos, sutarčių vykdymo prižiūrėtojos, dėmesį į tai, jog pavienės valstybės narės nėra pritaikiusios ES teisyno. Tokiu atveju Komisija turi teisę ne tik įspėti valstybę narę, bet ir pradėti sutarties pažeidimo procedūrą prieš šią valstybę narę, siekiant garantuoti ES teisės aktų laikymąsi.  
Pranešimai
  
Sutarčių tekstai
Europos Komisija
ES Taryba
Europos ombudsmenas
Europos Parlamento interneto vartai piliečiams

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004