Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metų akcentai

 
Europos Parlamentas
Rinkimai
į Europos Parlamentą
Europos Parlamento
struktūra ir darbas
Bendro sprendimo
ir kitos procedūros
Biudžeto valdymo galios
Biudžeto kontrolė
Demokratijos priežiūra
EP narių ir frakcijų statutas
Laikinieji ir tyrimo komitetai
Kitos ES institucijos
ES reforma
Plėtra
Piliečių teisės
Teisės ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Aplinkos / vartotojų apsauga
Transporto /
regioninė politika
Žemės ūkis / žuvininkystė
Ekonominiai ir pinigų reikalai
Užimtumo ir socialinė politika / moterų teisės
Vidaus rinka / pramonė / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Tikrinama, ar tikslingai leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai

Kai 1999-ais metais Santero vadovaujama Komisija buvo priversta atsistatydinti, per Europą nuvilnijo šoko banga. 20 komisarų atsistatydino po to, kai Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas aptiko pažeidimų, sudarinėjant sutartis su išorės įmonėmis, o Komisija nesugebėjo greitai ir tinkamai reaguoti į paaiškėjusius faktus. Praėjus ketveriems metams Biudžeto kontrolės komitetas vėl pademonstravo ES finansinio sargo svarbą, kai Komisijai teko atsiskaityti už rimtus pažeidimus statistikos tarnyboje Eurostate.

Europos Parlamentas kasmet turi įvertinti, kaip Komisija valdo ES biudžetą. Kiekvieną balandžio mėnesį Parlamentas balsuoja dėl rezoliucijos, kuria nusprendžia, ar galima patvirtinti biudžetą. Ši procedūra žinoma kaip ,,biudžeto įvykdymo patvirtinimas". Tokiu būdu Parlamento nariai gali išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą tam, kaip leidžiamos ES lėšos. Komisija privalo atsižvelgti į visus Parlamento rezoliucijos komentarus ar rekomendacijas. Jei Parlamentas nusprendžia, jog yra rimtų pažeidimų, biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidedamas. Komisija tuomet privalo skubiai pašalinti pažeidimus.

Parlamento rekomendacijų rezultatai

Savo rezoliucijų rekomendacijomis dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Parlamentas sugebėjo žymiai pagerinti Europos mokesčių mokėtojų pinigų valdymą. Atsistatydinus Santero vadovaujamai Komisijai, buvo sugriežtinta tvarka, pagal kurią sudaromi išorės kontraktai. Tų pačių metų pradžioje (1999 m.) Parlamentui reikalaujant buvo įsteigtas nepriklausomas Europos kovos su sukčiavimu biuras (OLAF). Nors Komisija jau turėjo skyrių kovai prieš piktnaudžiavimą ES lėšomis, tačiau 1997 m. tapo aišku, kad pažeidimai ES institucijose tapo dažnu reiškiniu ir būtina steigti naują įstaigą, kuri vykdytų nepriklausomus tyrimus pačiose institucijose.

Parlamentas visuomet buvo įsitikinęs, kad nepakanka Kovos su sukčiavimu biuro, reikia įsteigti ir Europos prokuroro instituciją, turinčią didesnius įgaliojimus, nes OLAF gali tik vykdyti tyrimus, o patraukti baudžiamojon atsakomybėn turi teisę tik nacionalinės valdžios institucijos. Tad OLAF telieka tik stebėti įvykių eigą. Pasiūlymas įsteigti Europos prokuroro instituciją šiuo metu yra įtrauktas į Konvento sudarytą Konstitucijos projektą.

Parlamento rekomendacijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pagerino žemės ūkiui leidžiamų lėšų ir Komisijos narių, kurių vis daugiau dirba šioje srityje, veiklos kontrolę. Komisija šiuo metu diegia naują apskaitos sistemą, Parlamentui nurodžius trūkumus senojoje.

Parlamentas tik vieną kartą atsisakė patvirtinti biudžeto įvykdymą 1998 m., tačiau būtent dėl šios priežasties Komisija turėjo atsistatydinti. Atsisakymas patvirtinti biudžetą neturi teisinių pasekmių, tačiau jis gali būti suvokiamas kaip politinis perspėjimas. Kai 1998 m. plenarinės sesijos metu Parlamentas atsisakė patvirtinti biudžeto įvykdymą, grupė nepriklausomų ekspertų buvo įgaliota atlikti tyrimą. Jie patvirtino įtarimus dėl sukčiavimo ir ydingo finansų valdymo. Jų išvados buvo tokios kritiškos, kad Komisija nusprendė atsistatydinti.

Romanas Prodis, tapęs Komisijos pirmininku po p. Santero, kartu su savo pavaduotoju Neilu Kinnocku pažadėjo iš esmės pertvarkyti Komisijos aparatą. Nepaisant to, 2003 m. Parlamento biudžeto kontrolės komitetui ištyrus ir apsvarsčius pažeidimus, Komisija buvo priversta pripažinti, kad jos statistikos tarnyboje Eurostate padaryta rimtų pažeidimų ir ji turinti imtis griežtų priemonių padėčiai pagerinti.

Audito Rūmų metinė ataskaita

Europos Audito Rūmų darbas yra svarbi veiksmingos finansų kontrolės priemonė. Ši Liuksemburge įsikūrusi institucija vykdo nepriklausomą ES lėšų surinkimo ir panaudojimo auditą. Ji vertina ES institucijų ir agentų darbą bei tiria, ar finansinės operacijos tinkamai registruojamos, teisėtai ir laiku atliekamos bei tvarkomos.

Jau kelerius metus Rūmai metinėse ataskaitose prieina prie išvados, kad pažeidimai sudaro apie 5 proc. visų išlaidų. Sukčiavimas tėra maža šių pažeidimų dalis, kurių priežastis dažniausiai būna neteisingai užpildytos paraiškos. Pažymėtina, kad pačios Komisijos tiesioginė atsakomybė yra gana ribota, kadangi apie 80-85 proc. ES lėšų valdo ir kontroliuoja valstybių narių nacionalinių ir vietos administracijos.

Darbo pasiskirstymas

Dėl ES biudžeto sudėtingumo, Biudžeto kontrolės komiteto nariai specializuojasi tam tikrose ES politikos srityse ir rengia Parlamento atsakymus į specialias Audito Rūmų ataskaitas pagal savo sritį. Šie atsakymai dažnai formuluojami kaip darbo dokumentai, kuriais vadovaujasi Parlamento nariai, tvirtindami biudžeto vykdymą.

Be nuodugnaus Komisijos ES bendrojo biudžeto valdymo tyrimo, Biudžeto kontrolės komitetas taip pat vertina kitų ES institucijų, tokių kaip Audito Rūmų, Teisingumo Teismo, Regionų komiteto bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei, žinoma, paties Parlamento finansų valdymą. Jis taip pat vertina tokių ES įstaigų kaip Darbo saugos ir sveikatos apsaugos agentūros, Aplinkos agentūros, Vertimų centro, Narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro, Rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centro, Kosovo atstatymo agentūros bei Europos įgaliotinio (The European Ombudsman) biudžetus.  
Pranešejai:
  
1997 patvirtinimas: Lousewies van der Laan (ELDR, NL) - nebe Parlamento narys
1998 patvirtinimas: Gabriele Stauner (EPP-ED, D)
1999 patvirtinimas: Freddy Blak (GUE/NGL, DK)
2000 patvirtinimas: John Joseph McCartin (EPP-ED, IRL)
2001 patvirtinimas: Paulo Casaca (PES, P)
2002 patvirtinimas: Juan José Bayona de Perogordo (EPP-ED, E)
1996 patvirtinimas (Parlamento nariai atsisako patvirtinti): James E.M. Elles (EPP-ED, UK)
Kova su sukciavimu Bendrijoje - finansiniu interesu gynimas baudžiamosios teises priemonemis, Europos prokuroras: Diemut R. Theato (EPP-ED, D)
Kova su sukciavimu: OLAF tyrimai: Herbert Bösch (PES, A)
Nepriklausomu ekspertu komiteto antro pranešimo apibendrinimas: Michiel van Hulten (PES, NL)
Europos kovos su sukciavimu biuras (OLAF)
Europos Audito Rumai
  
Oficialusis leidinys - galutiniai aktai:
  
1997 patvirtinimas - EP priimtas tekstas
1998 patvirtinimas - EP priimtas tekstas
1999 patvirtinimas - EP priimtas tekstas
2000 patvirtinimas - EP priimtas tekstas
2001 patvirtinimas - EP priimtas tekstas
2002 patvirtinimas - dar nebaigta procedura
1996 patvirtinimas (Parlamento nariai atsisako patvirtinti)
Kova su sukciavimu Bendrijoje: finansiniu interesu gynimas baudžiamosios teises priemonemis, Europos prokuroras - EP priimtas tekstas
Kova su sukciavimu: OLAF tyrimai
Nepriklausomu ekspertu komiteto antro pranešimo ivertinimas - EP priimtas tekstas

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004