Joseph DAUL
Joseph DAUL
Франция

Роден : , Strasbourg

6-ти парламентарен мандат Joseph DAUL

Политически групи

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 15-01-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Председател

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

Председател

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Съвет на председателите на комисии
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

членове

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-09-2004 / 23-10-2005 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Председателски съвет
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 24-10-2005 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по международна търговия

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета относно спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/EИО

13-09-2007 AGRI_AD(2007)390722 PE390.722v02-00 AGRI
Joseph DAUL

OPINION on the results of the Sixth Ministerial Conference of the WTO in Hong Kong EN

20-02-2006 AGRI_AD(2006)367910 PE367.910v02-00 AGRI
Joseph DAUL

OPINION on the assessment of the Doha Round following the WTO agreement on 2 August 2004 EN

15-03-2005 AGRI_AD(2005)350099 PE350.099v02-00 AGRI
Joseph DAUL

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ за продължаване на излъчването на телевизионния канал PRO TV, в Молдова

18-02-2009 P6_DCL(2009)0013 Отпаднала
Maria PETRE Joseph DAUL Tunne KELAM Marian-Jean MARINESCU Theodor Dumitru STOLOJAN
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 81 - 08-05-2009

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно обозначението за произход

03-09-2007 P6_DCL(2007)0075 Приета
Joseph DAUL Enrique BARÓN CRESPO Sir Graham WATSON Heide RÜHLE Eugenijus MALDEIKIS
Дата на внасяне : 03-09-2007
Срок : 03-12-2007
Дата на приемане : 11-12-2007
Списък на подписалите лица : P6_TA(2007)0599
Брой подписали : 433 - 04-12-2007

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ за всеобщ мораториум върху изпълненията на смъртни присъди с оглед пълното премахване на смъртното наказание

31-01-2007 P6_DCL(2007)0012 Отпаднала
Sir Graham WATSON Cristiana MUSCARDINI Martin SCHULZ Daniel COHN-BENDIT Joseph DAUL
Дата на внасяне : 31-01-2007
Срок : 30-04-2007
Брой подписали : 230 - 30-04-2007

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.