Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Slovakiet - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakiet)

Fødselsdato : , Bratislava

Hjem Miriam LEXMANN

Medlem

AFET
Udenrigsudvalget
EMPL
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
D-BY
Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland
DEPA
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Stedfortræder

SEDE
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Seneste aktiviteter

Covid-19-udbruddets indvirkning på langtidsplejefaciliteter (forhandling) SK

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-098-0000)
Bidrag til plenardebatter

Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien (B9-0309/2020) SK

08-10-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Uznesenie Európskeho parlamentu o právnom štáte a základných právach v Bulharsku som nepodporila. Rovnako ako som uviedla pri predchádzajúcej správe o stave právneho štátu a základných právach v Poľsku, verím, že pokiaľ je právny štát a základné práva v niektorom členskom štáte ohrozené, mali by sme to ako Európska únia preskúmať. Na druhej strane však tieto správy majú opakovane rovnaké a z môjho pohľadu problematické nedostatky. Hlavným nedostatkom je, že sa nesústredia práve na tú oblasť, v rámci ktorej existujú podozrenia na porušenia princípov právneho štátu, ale naopak sa vo svojom texte sústredia na všetky možné výčitky (mnohokrát nepodložené faktami) vrátane tých, ktoré nespadajú do právomoci Európskej únie a porušujú tak princíp subsidiarity. Toto som vnímala ako problematické aj v správe o Bulharsku, a to najmä v súvislosti s Istanbulským dohovorom, ktorý je predmetom verejných diskusií vo viacerých členských štátoch, nielen v Bulharsku, a preto nepovažujem za správne výzvy na jeho ratifikáciu. Taktiež nesúhlasím s výzvami zasahujúcimi do kultúrno - etických otázok, ktoré sa v tejto správe objavili. Z týchto dôvodov som sa v záverečnom hlasovaní zdržala.

Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) SK

08-10-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Správu o ďalšom budovaní únie kapitálových trhov týkajúcu sa medziiným zlepšenia prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu najmä pre MSP a ďalšej podpory účasti retailových investorov som nepodporila. Hoci veľká väčšina tejto správy bola zameraná práve na uľahčenie dokončenia únie kapitálových trhov, ktorá by pomohla odstrániť prekážky a byrokraciu, prispela k finančnej stabilite a priniesla výhody pre všetkých vrátane MSP a start-upov a zároveň by posilnila odolnosť eurozóny voči otrasom, správa podľa môjho názoru porušovala princíp subsidiarity v článku, v ktorom vyzývala členské štáty, aby sa dohodli na prijatí návrhov týkajúcich sa spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb. Dlhodobo presadzujem názor, že daňová politika je a mala by aj zostať najmä v kompetencii členských štátov a nesúhlasím s tým, aby sa podobné výzvy opakovane objavovali v rôznych uzneseniach Európskeho parlamentu. Myslím si, že princíp subsidiarity musíme rešpektovať a preto, hoci išlo o jedinú moju výhradu voči tejto správe, som sa v záverečnom hlasovaní rozhodla zdržať.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg