Michèle RIVASI
Michèle RIVASI
Francja

Data urodzenia : , Montélimar

Data śmierci :

Dziewiąta kadencja Parlamentu Michèle RIVASI

Grupy polityczne

 • 02-07-2019 / 29-11-2023 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe

 • 02-07-2019 / 29-11-2023 : Europe Écologie (Francja)

Wiceprzewodnicząca

 • 19-04-2022 / 18-07-2023 : Komisja Specjalna ds. Pandemii COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość

Deputowani

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Rozwoju
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 02-07-2019 / 29-11-2023 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem
 • 20-01-2022 / 29-11-2023 : Komisja Rozwoju
 • 20-01-2022 / 29-11-2023 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 24-03-2022 / 18-04-2022 : Komisja Specjalna ds. Pandemii COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość
 • 15-03-2023 / 29-11-2023 : Podkomisja Zdrowia Publicznego

Zastępstwo

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 20-01-2022 / 29-11-2023 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115

01-06-2023 DEVE_AD(2023)745174 PE745.174v03-00 DEVE
Michèle RIVASI

OPINIA w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Kooperacyjną Republiką Gujany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

14-10-2022 DEVE_AD(2022)735508 PE735.508v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Kooperacyjną Republiką Gujany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

14-10-2022 DEVE_AD(2022)735509 PE735.509v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie chorób niezakaźnych

06-10-2023 DEVE_AD(2023)750007 PE750.007v03-00 DEVE
Karsten LUCKE

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2021, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

13-02-2023 ENVI_AD(2023)738585 PE738.585v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2021

13-02-2023 ENVI_AD(2023)738603 PE738.603v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Atak Azerbejdżanu na Stepanakert

21-09-2023 E-002783/2023 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Pytania do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów

Posłowie mogą przedkładać przewodniczącemu pytania dotyczące Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów oraz zakresu ich obowiązków. Art. 32 ust. 2 Regulaminu

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji

Zgodnie z art. 143 Regulaminu Parlamentu Europejskiego każdy poseł może indywidualnie złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Te projekty rezolucji wyrażają stanowisko poszczególnych posłów, którzy je złożyli. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która decyduje o tym, czy podejmować działania w związku z projektem rezolucji oraz – w przypadku decyzji o podjęciu działań - jaką procedurę należy zastosować. W przypadku zadecydowania przez komisję o podjęciu działań w związku z projektem rezolucji, bardziej szczegółowe informacje przedstawiane są na niniejszej stronie, poniżej tekstu danej rezolucji.( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia

Wszystkie poniższe oświadczenia zostały podpisane przez posła, nawet jeżeli podpis nie jest widoczny w kopii on-line.

Posiedzenia

santé

Deputowani
RIVASI Michèle
Data, miejsce:
PE
Funkcja:
Deputowani
Kod zaangażowanej komisji lub delegacji
ENVI
Spotkanie z:

droits peuples autoctones

Deputowani
RIVASI Michèle
Data, miejsce:
PE
Funkcja:
Deputowani
Kod zaangażowanej komisji lub delegacji
DEVE
Spotkanie z:
ambassadeur de Tanzanie auprès de l'UE

santé mondiale

Deputowani
RIVASI Michèle
Data, miejsce:
PE
Funkcja:
Deputowani
Kod zaangażowanej komisji lub delegacji
COVI
Spotkanie z:
Medecins sans frontières