Please fill this field
Alajos MÉSZÁROS Alajos MÉSZÁROS
Alajos MÉSZÁROS
Slovensko

Dátum narodenia : , Bratislava

7. volebné obdobie Alajos MÉSZÁROS

Politické skupiny

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (Slovensko)

Člen

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre právne veci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre právne veci

Náhradník

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 16-09-2009 / 07-02-2011 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
  • 08-02-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

all-activities

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

26-06-2013 JURI_AD(2013)510497 PE510.497v03-00 JURI
Alajos MÉSZÁROS

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT): príspevok EIT k vytváraniu inovatívnejšej Európy

13-07-2012 JURI_AD(2012)491106 PE491.106v02-00 JURI
Alajos MÉSZÁROS

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút

13-07-2012 JURI_AD(2012)491107 PE491.107v02-00 JURI
Alajos MÉSZÁROS

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori

19-09-2012 JURI_AD(2012)492595 PE492.595v02-00 JURI
Eva LICHTENBERGER

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení nebezpečnosti nebezpečných látok vedúcej k vzniku veľkých havárií

28-09-2011 ITRE_AD(2011)464945 PE464.945v02-00 ITRE
Jacky HÉNIN

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii

28-04-2010 RC-B7-0238/2010

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.