Patrizia TOIA Patrizia TOIA
Patrizia TOIA

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Italien - Partito Democratico (Italien)

Född : , Pogliano Milanese

6:e valperioden Patrizia TOIA

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier

 • 21-07-2004 / 06-02-2008 : La Margherita (Italien)
 • 07-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Italien)

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegation till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över tillämpningen av direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung

11-05-2007 EMPL_AD(2007)386284 PE 386.284v04-00 EMPL
Patrizia TOIA

YTTRANDE över ”Dags att lägga in en högre växel – Att skapa ett Europa med företagaranda och tillväxt”

20-09-2006 EMPL_AD(2006)374275 PE 374.275v02-00 EMPL
Patrizia TOIA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004

26-05-2005 ITRE_AD(2005)353602 PE 353.602v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om värnandet av den arbetsfria söndagen, en av hörnstenarna i den europeiska sociala modellen och en del av det europeiska kulturarvet

02-02-2009 P6_DCL(2009)0009 Bortfaller
Anna ZÁBORSKÁ Martin KASTLER Jean Louis COTTIGNY Patrizia TOIA Konrad SZYMAŃSKI
Ingiven : 02-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 261 - 08-05-2009

Skriftlig förklaring om de fria yrkenas betydelse för Europa

16-06-2008 P6_DCL(2008)0056 Bortfaller
Angelika NIEBLER Stefano ZAPPALA' Patrizia TOIA Françoise GROSSETÊTE Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES
Ingiven : 16-06-2008
Frist : 23-10-2008
Antal undertecknare : 209 - 23-10-2008

Skriftlig förklaring om Europas apotekare

30-01-2008 P6_DCL(2008)0013 Bortfaller
Adriana POLI BORTONE Patrizia TOIA Stefano ZAPPALA' Nicola ZINGARETTI
Ingiven : 30-01-2008
Frist : 08-05-2008
Antal undertecknare : 174 - 08-05-2008

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg