Patrizia TOIA Patrizia TOIA
Patrizia TOIA

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Italien - Partito Democratico (Italien)

Född : , Pogliano Milanese

7:e valperioden Patrizia TOIA

Politiska grupper

 • 14-07-2009 / 05-10-2010 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot
 • 06-10-2010 / 18-01-2012 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande

Nationella partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italien)

Vice ordförande

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Ledamot

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utveckling

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG

02-10-2013 ITRE_AD(2013)514880 PE 514.880v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006

21-06-2012 ITRE_AD(2012)486189 PE 486.189v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006

21-06-2012 ITRE_AD(2012)486188 PE 486.188v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel

16-10-2013 DEVE_AD(2013)516643 PE 516.643v02-00 DEVE
Nirj DEVA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism

02-10-2013 DEVE_AD(2013)514725 PE 514.725v02-00 DEVE
Bill NEWTON DUNN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

26-06-2013 DEVE_AD(2013)510683 PE 510.683v02-00 DEVE
Filip KACZMAREK

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Credit Unions - Report on macroeconomic imbalances EN

13-03-2014 E-002962/2014 Kommissionen

Environmental situation in Villaggio Ambrosiano EN

27-02-2014 E-002287/2014 Kommissionen

Erasmus+ call for proposals EN

28-01-2014 P-000825/2014 Kommissionen

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om kampen mot ätstörningar

09-12-2013 P7_DCL(2013)0026 Bortfaller
Roberta ANGELILLI Mikael GUSTAFSSON Antonyia PARVANOVA Barbara MATERA Erminia MAZZONI Niccolò RINALDI Patrizia TOIA Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Cristiana MUSCARDINI Silvia COSTA Jean LAMBERT
Ingiven : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal undertecknare : 68 - 10-03-2014

Skriftlig förklaring om landgrabbingom landgrabbing

13-12-2010 P7_DCL(2010)0098 Bortfaller
Patrizia TOIA Paolo DE CASTRO
Ingiven : 13-12-2010
Frist : 24-03-2011
Antal undertecknare : 49 - 24-03-2011

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg