Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

11-11-2020 IMCO_AD(2020)658733 PE658.733v03-00 IMCO
Virginie JORON

MINUTES - Monday, 9 November 2020 - Tuesday, 10 November 2020 EN

11-11-2020 IMCO_PV(2020)11-09-1 PE660.249v01-00 IMCO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 76 - Σχέδιο έκθεσης Εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σε ό,τι αφορά τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας

11-11-2020 IMCO_AM(2020)660265 PE660.265v01-00 IMCO
Kris PEETERS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

10-11-2020 IMCO_AD(2020)652282 PE652.282v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 - Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

09-11-2020 IMCO_PV(2020)10-26-1 PE660.102v01-00 IMCO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 86 - Σχέδιο γνωμοδότησης Οι επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών: η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες

30-10-2020 IMCO_AM(2020)658913 PE658.913v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

21-10-2020 IMCO_PV(2020)09-28-1 PE658.915v01-00 IMCO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 8 - 74 - Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

21-10-2020 IMCO_AM(2020)659048 PE659.048v01-00 IMCO
Virginie JORON

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

21-10-2020 IMCO_PA(2020)659085 PE659.085v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 110 - Σχέδιο έκθεσης Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός για τα δομικά προϊόντα)

12-10-2020 IMCO_AM(2020)658822 PE658.822v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σε ό,τι αφορά τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας

09-10-2020 IMCO_PR(2020)658808 PE658.808v01-00 IMCO
Kris PEETERS

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

05-10-2020 IMCO_PA(2020)658733 PE658.733v02-00 IMCO
Virginie JORON

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών: η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες

01-10-2020 IMCO_PA(2020)657157 PE657.157v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

16-09-2020 IMCO_PV(2020)09-02-1 PE657.307v01-00 IMCO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 117 - Σχέδιο γνωμοδότησης Το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

10-09-2020 IMCO_AM(2020)657284 PE657.284v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός για τα δομικά προϊόντα)

09-09-2020 IMCO_PR(2020)655860 PE655.860v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

03-09-2020 IMCO_AD(2020)654034 PE654.034v02-00 IMCO
Leszek MILLER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 81 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

27-07-2020 IMCO_AM(2020)655651 PE655.651v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 - Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

15-07-2020 IMCO_PV(2020)07-06-1 PE654.094v01-00 IMCO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 27 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

15-07-2020 IMCO_AM(2020)655652 PE655.652v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που επηρεάζεται η ΕΕ στους τομείς της πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης και της κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου της ποινικής δικαιοσύνης

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

07-07-2020 IMCO_PA(2020)652282 PE652.282v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

06-07-2020 IMCO_AD(2020)648349 PE648.349v02-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

02-07-2020 IMCO_PA(2020)654034 PE654.034v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Towards a more sustainable single market for business and consumers

26-06-2020 IMCO_AM(2020)653970 PE653.970v01-00 IMCO
David CORMAND

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 288 - Σχέδιο έκθεσης Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653761 PE653.761v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 68 - Σχέδιο γνωμοδότησης Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653820 PE653.820v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

16-06-2020 IMCO_PA(2020)653798 PE653.798v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 121 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

10-06-2020 IMCO_AM(2020)652522 PE652.522v02-00 IMCO
Adam BIELAN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 49 - Σχέδιο γνωμοδότησης Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που η ΕΕ επηρεάζεται στους τομείς που αφορούν τη στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση της και ζητήματα κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης

05-06-2020 IMCO_AM(2020)652520 PE652.520v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

04-06-2020 IMCO_PV(2020)05-20-1 PE652.569v01-00 IMCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

02-06-2020 IMCO_PV(2020)05-04-1 PE650.664v02-00 IMCO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

28-05-2020 IMCO_PV(2020)05-18-1 PE652.405v01-00 IMCO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 88 - Σχέδιο γνωμοδότησης Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652384 PE652.384v01-00 IMCO
Svenja HAHN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 137 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652393 PE652.393v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

26-05-2020 IMCO_PA(2020)652383 PE652.383v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Addressing product safety in the Single Market

20-05-2020 IMCO_AM(2020)652340 PE652.340v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

18-05-2020 IMCO_PA(2020)648565 PE648.565v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market

18-05-2020 IMCO_AM(2020)650712 PE650.712v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 599 - 919 - Σχέδιο έκθεσης Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652305 PE652.305v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 312 - 598 - Σχέδιο έκθεσης Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652350 PE652.350v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές

13-05-2020 IMCO_PR(2020)650478 PE650.478v02-00 IMCO
David CORMAND

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 79 - Σχέδιο γνωμοδότησης Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ζητήματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα

08-05-2020 IMCO_AM(2020)650628 PE650.628v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 89 - Σχέδιο γνωμοδότησης Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650618 PE650.618v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 47 - Σχέδιο γνωμοδότησης Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650629 PE650.629v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών

06-05-2020 IMCO_PR(2020)646943 PE646.943v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που επηρεάζεται η ΕΕ στους τομείς της πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης και της κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου της ποινικής δικαιοσύνης

04-05-2020 IMCO_PA(2020)650637 PE650.637v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη

28-04-2020 IMCO_PA(2020)648381 PE648.381v01-00 IMCO
Svenja HAHN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 89 - Σχέδιο γνωμοδότησης Συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

27-04-2020 IMCO_AM(2020)650361 PE650.361v02-00 IMCO
Kris PEETERS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

24-04-2020 IMCO_PR(2020)648474 PE648.474v02-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 14 Απριλίου 2020

21-04-2020 IMCO_PV(2020)04-14-1 PE650.479v01-00 IMCO

Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III

15-04-2020 IMCO_AL(2020)647028 PE647.028v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών

15-04-2020 IMCO_PA(2020)648496 PE648.496v01-00 IMCO
Alexandra GEESE