Πληροφορίες

Καλωσόρισμα

© European Union 2020 - European Parliament

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της επιτροπής IMCO και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας! Η επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία και τον έλεγχο των ενωσιακών διατάξεων για την ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, των τελωνείων και της προστασίας των καταναλωτών.

Μια καλά ρυθμισμένη ενιαία αγορά είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα διατηρείται και θα προσαρμόζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Η κρίση της COVID-19 κατέδειξε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένα τα επιτεύγματα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Πρέπει να υπερασπιστούμε τη μελλοντική ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, αλλά πρέπει επίσης να την επικαιροποιήσουμε. Στο μέλλον θα βρούμε πολλές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αξιοποίηση του δυναμικού της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς και την καλύτερη χρήση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών. Η διατήρηση των υψηλών μας προτύπων θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των στόχων μας.

Η επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κανόνες της ενιαίας αγοράς είναι εφαρμόσιμοι και ότι εφαρμόζονται πλήρως και εγκαίρως. Θεωρώ μεγάλη τιμή να αναλάβω την προεδρία της σημαντικής αυτής επιτροπής και να συνεργάζομαι με βουλευτές που προέρχονται από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, με στόχο να προσφέρουμε απτά οφέλη σε καταναλωτές και επιχειρήσεις στο σύνολο της ενιαίας αγοράς.

Anna Cavazzini
Επικοινωνία