Baile

Maidir leis na coistí

Roinntear na Feisirí idir 20 buanchoiste speisialaithe.

Déanann na coistí sin tograí reachtacha a threorú trí thuarascálacha a ghlacadh, leasuithe a mholadh ag an suí iomlánach agus foireann chaibidlíochta a cheapadh chun caibidlíocht a dhéanamh leis an gComhairle maidir le reachtaíocht AE. Déanann siad freisin tuarascálacha féintionscnaimh a ghlacadh, éisteachtaí le saineolaithe a eagrú agus imscrúdú ar chomhlachtaí agus ar institiúidí eile AE.

Bíonn coiste comhdhéanta d'idir 27 agus 73 lánchomhalta agus líon coibhéiseach de chomhaltaí ionadacha.

Toghann gach coiste cathaoirleach agus suas go dtí ceathrar leaschathaoirleach as measc a lánchomhaltaí, arb é atá iontu le chéile an 'biúró coiste' ar feadh téarma dhá bhliain go leith. Léiríonn comhdhéanamh polaitiúil na gcoistí comhdhéanamh an tionóil iomlánaigh.

Is féidir leis an bParlaimint freisin fochoistí agus coistí sealadacha speisialta a chur ar bun chun déileáil le saincheisteanna sainiúla, agus cumhachtaítear dó coistí fiosrúcháin a chur ar fáil chun sáruithe líomhnaithe nó drochriarachán i dtaca le dlí AE a imscrúdú.

Ag an céim idir-réitigh, cuirtear Coiste Idir-réitigh sainiúil ar bun.

Is sa Bhruiséil, de ghnáth, athagann na coistí parlaiminteacha le chéile agus tacaíonn rúnaíocht lena gcuid oibre. Tionóltar a ndíospóireachtaí go poiblí agus, i bprionsabal, déantar sruthú gréasáin orthu.

Déanann Cathaoirligh na gCoistí obair na gcoistí a chomhordú ag Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí.

Coistí speisialta

Féadfaidh an Pharlaimint, tráth ar bith, coistí sealadacha a chur ar bun maidir le saincheisteanna sainiúla. Tá sainordú 12 mhí ag na coistí speisialta seo, a fhéadfar a fhadú.

Coistí fiosrúcháin

Féadfaidh an Pharlaimint coistí fiosrúcháin a chur ar bun chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe ar dhlí an Aontais nó ar dhrochriarachán líomhnaithe i gcur i bhfeidhm dhlí an Aontais.

Tá cumhachtaí na gcoistí seo bunaithe ar na forálacha lena rialaítear feidhmiú cheart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa.

Coiste Idir-réitigh

Is é an t-idir-réiteach an tríú céim, agus an chéim dheiridh, den Ghnáthnós Imeachta Reachtach (GIR), ar a dtugtar 'comhchinnteoireacht' freisin. Déantar an nós imeachta idir-réitigh a oscailt mura bhformheasann an Chomhairle leasuithe uile na Parlaiminte ar an dara léamh.

Is é a bhíonn sa Choiste Idir-réitigh dhá thoscaireacht: toscaireacht na Comhairle a bhíonn comhdhéanta d'ionadaí amháin ó gach Ballstát (airí agus a n-ionadaithe), agus toscaireacht na Parlaiminte a bhíonn comhdhéanta de líon comhionann Feisirí. Bíonn an Coiste Idir-réitigh freagrach as 'téacs comhpháirteach' a tharraingt suas, téacs a chaithfidh an Pharlaimint agus an Chomhairle araon é a fhormhuiniú ansin.

Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí

The Conference of Committee Chairs (CCC) is the political body that coordinates the work of the committees and ensures the smooth cooperation between them. It consists of the Chairs of all standing and special committees and meets on Tuesdays of the Strasbourg part-sessions. The Chair is elected from among its members for a two and a half year mandate.

Recommendation on the agenda for plenary sessions

The CCC submits to the Conference of Presidents a monthly recommendation for the draft agenda of the next part-session, as well as a monthly screening concerning the compatibility of draft legislation with Treaty rules on delegated and implementing acts.

Cooperation between committees

The CCC constitutes a forum of discussion about horizontal issues and common problems of the committees and actively contributes to the exchange of best practices namely through the adoption of common approaches or guidelines concerning committee activities. It can submit to the Conference of Presidents any recommendation about the work of committees. The CCC also plays a mediating role between parliamentary committees. It deals with requests for cooperation and proposes solutions for the settlement of conflicts of competence.

Legislative dialogue with the Commission and the Council

The CCC prepares Parliament's contribution to the Commission's annual Work Programme by listing the priorities in each legislative field. It also holds an annual joint meeting with the College of Commissioners, and meets several times a year the Council Presidency to prepare and discuss the priorities of Presidencies and to take stock of the work in progress.