Etusivu

Valiokuntien toiminta

Jäsenet toimivat yhteensä kahdessakymmenessä tiettyyn alaan erikoistuneessa pysyvässä valiokunnassa.

Valiokunnat käsittelevät lainsäädäntöehdotuksia laatimalla mietintöjä, esittävät tarkistuksia täysistuntokäsittelyyn ja nimittävät neuvotteluryhmän käymään neuvoston kanssa neuvotteluja EU:n lainsäädännöstä. Lisäksi ne laativat valiokunta-aloitteisia mietintöjä, järjestävät asiantuntijoiden kuulemistilaisuuksia ja hoitavat unionin muita toimielimiä ja elimiä koskevia valvontatehtäviä.

Kussakin valiokunnassa on 25-73 varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Kukin valiokunta valitsee itselleen varsinaisten jäsentensä keskuudesta kahden ja puolen vuoden kaudeksi puheenjohtajan ja enintään neljä varapuheenjohtajaa, jotka muodostavat yhdessä valiokunnan puheenjohtajiston. Valiokuntien poliittinen kokoonpano heijastaa parlamentin kokoonpanoa.

Parlamentti voi myös asettaa alivaliokuntia ja väliaikaisia erityisvaliokuntia käsittelemään erityisiä kysymyksiä. Sillä on oikeus asettaa tutkintavaliokuntia tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta tai unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta.

Sovitteluvaiheessa kutsutaan koolle erityinen sovittelukomitea.

Valiokunnat kokoontuvat yleensä Brysselissä, ja niitä avustaa pääsihteeristö. Valiokuntien keskustelut ovat yleisölle avoimia, ja niitä voi pääsääntöisesti seurata suoratoistona.

Valiokuntien puheenjohtajat koordinoivat valiokuntien työtä valiokuntien puheenjohtajakokouksessa.

Erityisvaliokunnat

Parlamentti voi milloin tahansa asettaa väliaikaisia valiokuntia käsittelemään erityisiä kysymyksiä. Näiden erityisvaliokuntien toimikausi on 12 kuukautta, mutta sitä voidaan pidentää.

Tutkintavaliokunnat

Parlamentti voi asettaa tutkintavaliokuntia tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta tai unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta.

Tutkintavaliokuntien toimivaltuudet vahvistetaan Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä.

Sovittelukomitea

Sovittelu on kolmas ja viimeinen vaihe tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhteispäätösmenettelyssä. Sovittelumenettely aloitetaan, jos neuvosto ei voi hyväksyä kaikkia parlamentin toisessa käsittelyssä hyväksymiä tarkistuksia.

Sovittelukomitea koostuu kahdesta valtuuskunnasta: neuvoston valtuuskunnasta, jossa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta (ministeri tai hänen edustajansa), ja parlamentin valtuuskunnasta, jossa on yhtä monta parlamentin jäsentä. Sovittelukomitean tehtävänä on laatia yhteinen teksti, joka on sen jälkeen hyväksyttävä sekä parlamentissa että neuvostossa.

Valiokuntien puheenjohtajakokous

Valiokuntien puheenjohtajakokous on poliittinen elin, joka koordinoi valiokuntien työskentelyä ja vastaa niiden sujuvasta yhteistyöstä. Valiokuntien puheenjohtajakokous muodostuu pysyvien valiokuntien ja erityisvaliokuntien puheenjohtajista. Se kokoontuu Strasbourgin istuntoviikolla tiistaisin. Puheenjohtaja valitaan kokouksen jäsenten keskuudesta kahden ja puolen vuoden kaudeksi.

Istuntojaksojen esityslistaa koskeva suositus

Valiokuntien puheenjohtajakokous antaa puheenjohtajakokoukselle kuukausittain suosituksen seuraavan istuntojakson esityslistaluonnoksesta sekä arviointikertomuksen siitä, ovatko esitetyt lainsäädäntöehdotukset delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevien perussopimusten määräysten mukaisia.

Valiokuntien yhteistyö

Valiokuntien puheenjohtajakokouksessa on mahdollista keskustella monialaisista kysymyksistä ja valiokunnille yhteisistä ongelmista ja jakaa hyviä käytäntöjä. Se hyväksyy valiokuntien toimintaa koskevia yhteisiä toimintatapoja ja ohjeita. Valiokuntien puheenjohtajakokous voi esittää puheenjohtajakokoukselle erilaisia valiokuntatyötä koskevia suosituksia. Valiokuntien puheenjohtajakokous toimii välittäjänä parlamentin valiokuntien välillä. Se käsittelee yhteistyöpyynnöt ja ehdottaa ratkaisuja toimivaltakiistoihin.

Lainsäädäntötyöhön liittyvä vuoropuhelu komission ja neuvoston kanssa

Valiokuntien puheenjohtajakokous valmistelee parlamentin panoksen komission vuotuiseen työohjelmaan laatimalla luettelon toimielimen prioriteeteista kullakin lainsäädännön alalla. Valiokuntien puheenjohtajakokous myös kokoontuu kerran vuodessa yhteiseen kokoukseen komission jäsenten kollegion kanssa, ja neuvoston puheenjohtajavaltion se tapaa useamman kerran vuodessa. Näissä tapaamisissa valmistellaan ja käsitellään puheenjohtajavaltion prioriteetteja ja arvioidaan meneillään olevaa lainsäädäntötyötä.