Prima pagină

Despre comisii

Deputații sunt distribuiți în 20 de comisii permanente de specialitate.

Aceste comisii solicită prezentarea de propuneri legislative prin adoptarea de rapoarte, prezintă amendamente în sesiunea plenară și desemnează o echipă care să poarte negocierile cu Consiliul legate de legislația UE. De asemenea, acestea adoptă rapoarte din proprie inițiativă, organizează audieri la care participă experți și monitorizează celelalte instituții și organe ale UE.

O comisie este alcătuită din 25 până la 73 de membri titulari și un număr echivalent de membri supleanți.

Fiecare comisie alege un președinte și până la patru vicepreședinți din rândul membrilor titulari, iar aceștia alcătuiesc „biroul comisiei", cu un mandat de doi ani și jumătate. Componența politică a comisiilor o reflectă pe cea a ședinței plenare.

De asemenea, Parlamentul poate constitui subcomisii și comisii temporare speciale, care să se ocupe de chestiuni specifice, și este împuternicit să creeze comisii de anchetă care să investigheze presupuse nereguli sau situații de administrare defectuoasă a legislației UE.

În etapa de conciliere este instituit un comitet de conciliere special.

În mod obișnuit, comisiile parlamentare se reunesc la Bruxelles și lucrările lor sunt sprijinite de un secretariat. Dezbaterile acestora sunt publice și, în principiu, sunt difuzate pe internet.

Președinții de comisie coordonează lucrările acestora în cadrul Conferinței președinților de comisie.

Comisiile speciale

Parlamentul poate oricând să instituie comisii temporare care să se ocupe de chestiuni specifice. Aceste comisii speciale au un mandat de 12 luni, care poate fi extins.

Comisii de anchetă

Parlamentul poate crea comisii de anchetă pentru investigarea cazurilor de încălcare a legislației Uniunii sau a cazurilor de presupusă administrare defectuoasă în cadrul aplicării legislației Uniunii.

Competențele acestor comisii se bazează pe dispozițiile care reglementează exercitarea dreptului de anchetă al Parlamentului European.

Comitetul de conciliere

Concilierea este a treia și ultima etapă a procedurii legislative ordinare (cunoscută și sub denumirea de „codecizie"). Procedura de conciliere este lansată atunci când Consiliul nu este de acord cu toate amendamentele adoptate de Parlament în a doua lectură.

Comitetul de conciliere este compus din două delegații: delegația Consiliului, compusă dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru (miniștri sau reprezentanți ai acestora) și delegația Parlamentului, alcătuită dintr-un număr egal de deputați. Comitetul de conciliere este responsabil de elaborarea unui „text comun" care trebuie să fie apoi aprobat atât de Parlament, cât și de Consiliu.

Conferința președinților de comisie

Conferința președinților de comisie (CPC) este organul politic care coordonează activitatea comisiilor și asigură o cooperare armonioasă între acestea. Aceasta este alcătuită din președinții tuturor comisiilor permanente și speciale și se întrunește în ziua de marți în perioadele de sesiune de la Strasbourg. Președintele este ales dintre membrii conferinței pentru o perioadă de doi ani și jumătate.

Recomandări privind ordinea de zi a sesiunilor plenare

CPC prezintă Conferinței președinților o recomandare lunară privind proiectul de ordine de zi pentru următoarea perioadă de sesiune, împreună cu o analiză lunară privind compatibilitatea proiectelor legislative cu normele din tratat referitoare la actele delegate și la actele de punere în aplicare.

Cooperarea între comisii

CPC reprezintă un forum de dezbatere cu privire la problemele orizontale și problemele comune cu care se confruntă comisiile și contribuie în mod activ la schimbul de bune practici, în special prin adoptarea unor abordări sau orientări comune în legătură cu activitățile comisiilor. CPC poate prezenta Conferinței președinților orice recomandare privind activitatea comisiilor. CPC are, de asemenea, rolul de mediator între comisiile parlamentare. Ea se ocupă de solicitările de cooperare și propune soluții atunci când apar conflicte de competență.

Dialogul legislativ cu Comisia și Consiliul

CPC pregătește contribuția Parlamentului la programul anual de lucru al Comisiei prin enumerarea priorităților pentru fiecare domeniu legislativ. De asemenea, CPC organizează anual o reuniune comună cu colegiul comisarilor, iar de mai multe ori pe an sunt organizate reuniuni cu Președinția Consiliului pentru a pregăti și a discuta prioritățile președințiilor, precum și pentru a face un bilanț al activităților în curs.