Pagrindinis puslapis

Apie komitetus

Parlamento nariai pasiskirsto į 20 specializuotų nuolatinių komitetų.

Šie komitetai teikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų priimdami pranešimus, siūlydami pakeitimus, kurie priimami per plenarinius posėdžius, ir skirdami derybų grupes dalyvauti derybose su Taryba dėl ES teisės aktų. Jie taip pat priima pranešimus savo iniciatyva, rengia klausymus, į kuriuos kviečiami ekspertai, ir vykdo kitų ES organų ir institucijų kontrolę.

Komitetus sudaro 25-73 tikrasis narys ir tiek pat pavaduojančių narių.

Kiekvienas komitetas iš savo tikrųjų narių dvejų su puse metų kadencijai išsirenka po pirmininką ir po keturis pirmininko pavaduotojus - kartu jie sudaro komiteto biurą. Politinė komiteto sudėtis atspindi Parlamento politinę sudėtį.

Parlamentas taip pat gali steigti pakomitečius ir specialius laikinuosius komitetus konkretiems klausimams nagrinėti ir yra įgaliotas kurti tyrimo komitetus tariamiems ES teisės pažeidimams ar netinkamo administravimo atvejams tirti.

Taikinimo etapu sukuriamas specialus Taikinimo komitetas.

Paprastai Parlamento komitetai posėdžiauja Briuselyje, o jiems dirbti padeda sekretoriatas. Jų diskusijos vyksta viešai ir paprastai yra transliuojamos internetu.

Komitetų pirmininkai koordinuoja komitetų darbą Komitetų pirmininkų sueigoje.

Specialieji komitetai

Parlamentas gali bet kuriuo metu sukurti laikiną komitetą konkrečiam klausimui nagrinėti. Įgaliojimai šiems specialiesiems komitetams suteikiami 12 mėnesių laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

Tyrimo komitetai

Parlamentas gali kurti komitetus Sąjungos teisės pažeidimams arba tariamiems netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejams tirti.

Šių komitetų įgaliojimai grindžiami išsamiomis Parlamento naudojimąsi savo tyrimo teise reglamentuojančiomis nuostatomis.

Taikinimo komitetas

Taikinimas - trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas. Taikinimo procedūra pradedama, jei Taryba nepritaria visiems Parlamento per antrąjį svarstymą priimtiems pakeitimams.

Taikinimo komitetą sudaro dvi delegacijos: Tarybos delegacija, į kurią įtraukiama po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės (tai ministrai arba jų atstovai), ir tokio pat skaičiaus Parlamento narių sudaroma Parlamento delegacija. Taikinimo komitetas atsakingas už bendro projekto parengimą. Tuomet jam turi pritarti ir Parlamentas, ir Taryba.

Komitetų pirmininkų sueiga

Komitetų pirmininkų sueiga yra politinis organas, koordinuojantis komitetų darbą ir užtikrinantis sklandų jų bendradarbiavimą. Ją sudaro visų nuolatinių ir specialiųjų komitetų pirmininkai ir ji posėdžiauja Strasbūre vykstančių mėnesinių sesijų antradieniais. Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas renkamas iš jos narių dvejų su puse metų kadencijai.

Rekomendacijos dėl plenarinių sesijų darbotvarkės

Komitetų pirmininkų sueiga Pirmininkų sueigai kas mėnesį teikia rekomendacijas dėl kitos mėnesinės sesijos darbotvarkės projekto, taip pat kas mėnesį atlieka teisės aktų projektų ir Sutarčių taisyklių dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų suderinamumo patikrinimą.

Komitetų bendradarbiavimas

Komitetų pirmininkų sueiga yra forumas horizontaliems klausimams ir bendroms problemoms, su kuriomis susiduria komitetai, aptarti ir ji aktyviai prisideda prie keitimosi geriausia praktika, ypač tvirtinant su komiteto veikla susijusius bendruosius požiūrius ar gaires. Pirmininkų sueigai ji gali pateikti bet kokią su komitetų darbu susijusią rekomendaciją. Komitetų pirmininkų sueiga taip pat atlieka Parlamento komitetų tarpininkės vaidmenį. Ji nagrinėja prašymus dėl bendradarbiavimo ir siūlo, kaip spręsti konfliktus dėl kompetencijos.

Teisėkūros dialogas su Komisija ir Taryba

Komitetų pirmininkų sueiga parengia Parlamento indėlį į Komisijos metinę darbo programą, t. y. kiekvienos teisėkūros srities prioritetų sąrašą. Be to, ji rengia kasmetinius jungtinius posėdžius su Komisijos narių kolegija ir keletą kartų per metus susitinka su Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovais, kad parengtų ir aptartų pastarosios prioritetus ir įvertintų jos atliekamą darbą.