Home

Over de commissies

De leden zijn onderverdeeld in twintig gespecialiseerde vaste commissies.

Deze commissies geven wetgevingsvoorstellen vorm door verslagen goed te keuren, amendementen ter behandeling in de plenaire vergadering in te dienen en een onderhandelingsteam aan te wijzen om onderhandelingen over EU-wetgeving te voeren met de Raad. Zij keuren ook initiatiefverslagen goed, organiseren hoorzittingen met deskundigen en controleren de andere EU-instellingen en -organen.

Een commissie bestaat uit 25 tot 73 gewone leden en eenzelfde aantal plaatsvervangers.

Elke commissie verkiest onder haar gewone leden een voorzitter en maximaal vier ondervoorzitters, die samen het "commissiebureau" vormen, voor een ambtsperiode van tweeënhalf jaar. De politieke samenstelling van de commissies is dezelfde als die van de plenaire vergadering.

Het Parlement kan ook subcommissies en bijzondere tijdelijke commissies voor de behandeling van specifieke kwesties oprichten en heeft het recht enquêtecommissies in te stellen om vermeende inbreuken op of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het recht van de Unie te onderzoeken.

In de bemiddelingsfase wordt er een specifiek bemiddelingscomité samengesteld.

De parlementaire commissies komen normaliter in Brussel bijeen en krijgen bij hun werkzaamheden ondersteuning van een secretariaat. Hun besprekingen zijn openbaar en worden in principe live op internet uitgezonden.

De commissievoorzitters coördineren de werkzaamheden van de commissies in de Conferentie van commissievoorzitters.

Bijzondere commissies

Het Parlement kan te allen tijde overgaan tot de instelling van tijdelijke commissies voor specifieke onderwerpen. Deze bijzondere commissies hebben een ambtstermijn van 12 maanden, die kan worden verlengd.

Enquêtecommissies

Het Parlement kan enquêtecommissies instellen om inbreuken op het Unierecht of vermeend wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht te onderzoeken.

De bevoegdheden van deze commissies zijn gebaseerd op de bepalingen inzake de uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement.

Bemiddelingscomité

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing"). De bemiddelingsprocedure gaat van start als de Raad niet akkoord gaat met alle amendementen die door het Parlement in tweede lezing zijn aangenomen.

Het bemiddelingscomité bestaat uit twee delegaties: de delegatie van de Raad, die bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat (ministers of hun vertegenwoordigers) en de delegatie van het Parlement, die bestaat uit eenzelfde aantal EP-leden. Het bemiddelingscomité is verantwoordelijk voor het opstellen van een "gemeenschappelijke tekst" die vervolgens door zowel het Parlement als de Raad moet worden goedgekeurd.

Conferentie van commissievoorzitters

De Conferentie van commissievoorzitters (CCV) is het politieke orgaan dat de werkzaamheden van de commissies coördineert en toeziet op een soepel verlopende onderlinge samenwerking. De leden van de CCV zijn de voorzitters van alle vaste en bijzondere commissies. Zij komen op de dinsdag van elke vergaderweek in Straatsburg bijeen. De leden kiezen hun voorzitter voor een ambtsperiode van tweeënhalf jaar.

Aanbevelingen voor de agenda van de plenaire vergaderingen

De CCV doet de Conferentie van voorzitters maandelijks een aanbeveling voor de ontwerpagenda van de eerstvolgende vergaderperiode, tezamen met een toetsing van de wetgevingsvoorstellen op verenigbaarheid met de Verdragsregels inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

Samenwerking tussen de commissies

De CCV is een discussieplatform voor horizontale kwesties en gemeenschappelijke problemen van de commissies en draagt actief bij tot de uitwisseling van beproefde werkmethoden, met name via de vaststelling van gemeenschappelijke benaderingen of richtsnoeren betreffende commissiewerkzaamheden. De CCV kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen inzake het commissiewerk. De CCV speelt tevens een bemiddelende rol tussen de parlementaire commissies. De CCV behandelt verzoeken om samenwerking en doet suggesties voor het beslechten van competentiegeschillen.

Wetgevingsdialoog met de Commissie en de Raad

De CCV bereidt de inbreng van het Parlement in het jaarlijkse werkprogramma van de Commissie voor door op elk wetgevingsterrein de prioriteiten aan te geven. Tevens houdt zij jaarlijks een gezamenlijke vergadering met het College van commissarissen, en komt zij een aantal keren per jaar bijeen met het voorzitterschap van de Raad om over de prioriteiten van het voorzitterschap te overleggen en om na te gaan hoe de lopende werkzaamheden vorderen.