Strona główna

O komisjach

Posłowie podzieleni są na 20 wyspecjalizowanych stałych komisji.

Komisje te zalecają przygotowanie wniosków ustawodawczych za pośrednictwem przyjętych sprawozdań, proponują poprawki na posiedzenie plenarne oraz powołują zespół negocjacyjny do prowadzenia negocjacji z Radą w sprawie prawodawstwa UE. Ponadto przyjmują sprawozdania z własnej inicjatywy, organizują wysłuchania z udziałem ekspertów oraz nadzorują inne organy i instytucje UE.

W skład każdej komisji wchodzi od 25 do 73 członków i taka sama liczba zastępców.

Każda komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz maksymalnie czterech wiceprzewodniczących, którzy razem tworzą prezydium komisji przez dwuipółletnią kadencję. Skład polityczny komisji odzwierciedla skład Zgromadzenia Plenarnego.

Parlament może także powoływać podkomisje i specjalne komisje tymczasowe do kwestii szczegółowych oraz jest uprawniony do powoływania komisji śledczych do badania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa UE.

Na etapie procedury pojednawczej powołuje się specjalny komitet pojednawczy.

Komisje zazwyczaj odbywają posiedzenia w Brukseli, a ich działalność wspiera sekretariat. Ich obrady są publiczne i, zgodnie z przyjętą zasadą, transmitowane w internecie.

Przewodniczący komisji koordynują prace komisji w ramach Konferencji Przewodniczących Komisji.

Komisje specjalne

Parlament może w dowolnym momencie powołać specjalne komisje tymczasowe do kwestii szczegółowych. Ich kadencja trwa 12 miesięcy i może zostać przedłużona.

Komisje śledcze

Parlament może powołać komisje śledcze do badania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa UE.

Kompetencje tych komisji wynikają z przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament uprawnień śledczych.

Komitet pojednawczy

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji". Procedurę tę uruchamia się, jeżeli Rada nie zaaprobuje wszystkich poprawek przyjętych przez Parlament w drugim czytaniu.

W skład komitetu pojednawczego wchodzą dwie delegacje: delegacja Rady składająca się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego (ministrów lub ich przedstawicieli) oraz delegacja Parlamentu złożona z takiej samej liczby posłów. Komitet pojednawczy odpowiada za sporządzanie wspólnego tekstu, którzy następnie musi zatwierdzić Parlament i Rada.

Konferencja Przewodniczących Komisji

Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym koordynującym pracę komisji i zapewniającym sprawną współpracę między nimi. Składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz specjalnych i zbiera się we wtorki podczas sesji miesięcznych w Strasburgu. Przewodniczący wybierany jest spośród członków Konferencji na dwuipółroczną kadencję.

Zalecenia dotyczące porządku dziennego sesji plenarnych

Konferencja Przewodniczących Komisji przedkłada Konferencji Przewodniczących miesięczne zalecenie dotyczące projektu porządku dziennego następnej sesji miesięcznej wraz z comiesięcznym sprawozdaniem kontrolnym dotyczącym zgodności projektów aktów ustawodawczych z postanowieniami Traktatu dotyczącymi aktów delegowanych i wykonawczych.

Współpraca między komisjami

Konferencja Przewodniczących Komisji stanowi forum, na którym omawia się kwestie horyzontalne i wspólne problemy, z którymi muszą mierzyć się komisje, a także aktywnie przyczynia się do wymiany najlepszych praktyk, w szczególności poprzez przyjmowanie wspólnego podejścia lub wytycznych dotyczących działalności komisji. Może ona przedstawiać Konferencji Przewodniczących wszelkie zalecenia dotyczące pracy komisji. Konferencja Przewodniczących Komisji odgrywa również rolę mediatora między komisjami parlamentarnymi. Zajmuje się ona wnioskami o współpracę i proponuje rozwiązania sporów kompetencyjnych.

Dialog ustawodawczy z Komisją i Radą

Konferencja Przewodniczących Komisji przygotowuje listę, która stanowi wkład Parlamentu do rocznego programu prac Komisji w postaci listy priorytetów z każdej dziedziny prawodawstwa. Jej członkowie co roku odbywają również wspólne posiedzenie z kolegium komisarzy i kilka razy do roku spotykają się z przedstawicielami prezydencji Rady w celu przygotowania i omówienia priorytetów prezydencji i podsumowania trwających prac