Úvodní stránka

O výborech

Poslanci jsou rozděleni do 20 specializovaných stálých výborů.

Tyto výbory přijímají zprávy, kterými přispívají k obsahu legislativních návrhů, navrhují pozměňovací návrhy pro plenární zasedání a jmenují vyjednávací tým pro vedení jednání s Radou o právních předpisech EU. Přijímají také zprávy z vlastního podnětu, pořádají slyšení s odborníky a dohlížejí na ostatní orgány a instituce EU.

Výbory jsou tvořeny 25 až 73 řádnými členy a stejným počtem náhradníků.

Každý výbor volí ze svých řádných členů předsedu a až čtyři místopředsedy, kteří dohromady tvoří „předsednictvo výboru" a jejich mandát trvá dva a půl roku. Politické složení výborů odráží složení plenárního shromáždění.

Parlament může také zřizovat podvýbory a zvláštní dočasné výbory, které se zabývají konkrétními tématy, a má rovněž pravomoc vytvářet vyšetřovací výbory, které zkoumají případy údajného porušování právních předpisů EU nebo nesprávného úředního postupu.

Ve fázi dohodovacího řízení se zřídí konkrétní dohodovací výbor.
Parlamentní výbory se obvykle scházejí v Bruselu a ke své činnosti mají k dispozici sekretariát. Jejich diskuse probíhají veřejně a obvykle jsou přenášeny po internetu.

Předsedové výborů koordinují aktivity výborů na půdě Konference předsedů výborů.

Zvláštní výbory

Parlament může kdykoli zřídit dočasné výbory s konkrétním zaměřením. Tyto zvláštní výbory mají dvanáctiměsíční mandát, který může být prodloužen.

Vyšetřovací výbory

Parlament může zřizovat vyšetřovací výbory k vyšetřování porušení právních předpisů Unie nebo údajného nesprávného úředního postupu při jejich uplatňování.

Pravomoci těchto výborů jsou založeny na ustanoveních, kterými se řídí uplatňování vyšetřovacího práva Evropského parlamentu.

Dohodovací výbor

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování"). Dohodovací řízení se zahájí, pokud Rada neschválí všechny pozměňovací návrhy přijaté Parlamentem ve druhém čtení.

Dohodovací výbor tvoří dvě delegace: delegace Rady skládající se z jednoho zástupce z každé členské země (ministra nebo jeho zástupce) a delegace Parlamentu skládající se ze stejného počtu poslanců EP. Úkolem dohodovacího výboru je vypracovat „společný návrh", který poté musí schválit jak Parlament, tak Rada.

Konference předsedů výborů

Konference předsedů výborů je politický orgán, který koordinuje práci výborů a zajišťuje hladkou spolupráci mezi nimi. Konference, která je složena z předsedů všech stálých a zvláštních výborů, se schází vždy v úterý v době konání plenárního zasedání ve Štrasburku. Členové konference si volí svého předsedu, jehož funkční období je dva a půl roku.

Recommendation on the agenda for plenary sessions

Konference předsedů výborů předkládá Konferenci předsedů každý měsíc doporučení týkající se návrhu pořadu jednání dalšího dílčího zasedání a spolu s ním i zprávu o kontrole souladu legislativních návrhů s ustanoveními Smlouvy o aktech v přenesené pravomoci a o prováděcích aktech.

Spolupráce mezi výbory

Konference předsedů výborů slouží jako fórum pro projednávání horizontálních otázek a společných problémů, kterým výbory čelí, a aktivně přispívá k výměně osvědčených postupů tím, že přijímá společné postupy a vydává pokyny týkající se činností výborů. Konference předsedů výborů může dávat Konferenci předsedů doporučení týkající se činnosti výborů. Konference předsedů výborů hraje také roli prostředníka mezi parlamentními výbory. Zabývá se žádostmi o spolupráci a navrhuje řešení sporů o příslušnost.

Legislativní dialog s Komisí a Radou

Konference předsedů výborů připravuje příspěvek Parlamentu k ročnímu pracovnímu programu Komise tím, že vytváří seznam priorit v jednotlivých legislativních oblastech. Každoročně také pořádá společnou schůzi se sborem komisařů a několikrát ročně se setkává s předsednictvím Rady s cílem připravit a projednat priority daného předsednictví a hodnotit probíhající činnost.