Начална страница

За комисиите

Членовете на ЕП са разпределени в 20 специализирани постоянни комисии.
Тези комисии допринасят за законодателни предложения чрез приемане на доклади, предлагат изменения за гласуване в пленарно заседание и назначават преговорни екипи за провеждане на преговори със Съвета по законодателството на ЕС. Те приемат също доклади по собствена инициатива, организират изслушвания с участието на експерти и контролират останалите органи и институции на ЕС.

Всяка комисия има между 25 и 73 пълноправни членове и също толкова техни заместници.

Всяка комисия избира председател и до четирима заместник-председатели измежду своите пълноправни членове, които заедно формират „бюрото на комисията" с мандат от две и половина години. Политическият състав на комисиите отразява състава на Парламента като цяло.

Парламентът може също така да създава подкомисии и специални временни комисии за разглеждане на конкретни въпроси и има правомощието да създава анкетни комисии за разследване на твърдения за нарушения или лошо администриране на правото на ЕС.

На етапа на помирителната процедура се създава специален помирителен комитет.
Парламентарните комисии обикновено заседават в Брюксел и работата им се подпомага от секретариат. Обсъжданията им са публични и по принцип се излъчват пряко в интернет.

Председателите на комисии координират работата на комисиите чрез своето участие в Съвета на председателите на комисии.

Специални комисии

Парламентът може по всяко време да създава временни комисии по конкретни въпроси. Тези специални комисии имат 12-месечен мандат, който може да бъде удължен.

Анкетни комисии

Парламентът може да създава анкетни комисии за разследване на нарушения на правото на ЕС или случаи на предполагаемо лошо администриране при прилагането на правото на ЕС

Правомощията на тези комисии се основават на разпоредбите, които уреждат упражняването на правото на Европейския парламент да провежда разследване.

Помирителен комитет

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение"). Помирителна процедура се открива, ако Съветът не одобри всички изменения, приети от Парламента на второ четене.

Помирителният комитет се състои от две делегации: делегацията на Съвета, съставена от един представител от всяка държава членка (министри или техни представители), и делегацията на Парламента, съставена от същия брой членове на ЕП. Помирителният комитет отговаря за изработването на „общ проект", който после трябва да бъде подкрепен както от Парламента, така и от Съвета.

Съвет на председателите на комисии

Съветът на председателите на комисии е политическият орган, който координира работата на комисиите и осигурява гладкото протичане на сътрудничеството между тях. Той включва председателите на всички постоянни и специални комисии и заседава във вторник по време на месечните сесии в Страсбург. Неговите членове избират един от тях за свой председател за мандат с продължителност две и половина години.

Препоръка относно дневния ред на пленарните сесии

Съветът на председателите на комисии представя ежемесечно на Председателския съвет препоръка относно проекта на дневен ред за следващата месечна сесия, заедно с месечен доклад за преглед относно съвместимостта на законодателните проекти с разпоредбите на Договора относно делегираните актове и актовете за изпълнение.

Сътрудничество между комисиите

Съветът на председателите на комисии е форум за обсъждане на хоризонтални въпроси и общи проблеми, пред които са изправени комисиите, и активно допринася за обмена на най-добри практики, по-конкретно чрез приемането на общи подходи или насоки във връзка с дейностите на комисиите. Той може да представя на Председателския съвет всякакви препоръки относно работата на комисиите. Съветът на председателите на комисии играе също посредническа роля между парламентарните комисии. Той се занимава още с исканията за сътрудничество и предлага решения за уреждането на спорове за компетентност.

Законодателен диалог с Комисията и Съвета

Съветът на председателите на комисии подготвя приноса на Парламента към годишната работна програма на Комисията, като посочва приоритетите във всяка законодателна област. Освен това той провежда годишна обща среща с колегиума на членовете на Европейската комисия и се среща с председателството на Съвета няколко пъти годишно, за да подготви и обсъди приоритетите на всяко отделно председателство и да се направи равносметка на текущата му работа.