Hem

Om utskotten

Ledamöterna fördelas mellan 20 ständiga fackutskott.

Dessa utskott påverkar lagstiftningsförslagen genom att anta betänkanden, lägga fram ändringsförslag i kammaren och utse en förhandlingsgrupp som ska delta i förhandlingarna med rådet i fråga om EU-lagstiftningen. De antar också initiativbetänkanden, håller utfrågningar med experter och granskar EU:s övriga institutioner och organ.

Ett utskott har mellan 25 och 73 fasta ledamöter och lika många suppleanter.

Varje utskott väljer bland sina ordinarie ledamöter en ordförande och upp till fyra vice ordförande, som tillsammans bildar utskottets presidium under en mandatperiod på två och ett halvt år. Den politiska sammansättningen i utskotten är densamma som i kammaren.

Parlamentet kan också tillsätta underutskott och särskilda utskott för att hantera särskilda frågor, och särskilda undersökningskommittéer kan också tillsättas för att utreda påstådda överträdelser eller fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten.

I förlikningsskedet inrättas en särskild förlikningskommitté.

Parlamentsutskotten sammanträder vanligtvis i Bryssel och till stöd för sitt arbete har de ett sekretariat. Deras debatter är offentliga ochsänds vanligtvis via webb-tv.

Utskottsordförandena samordnar utskottens arbete i utskottsordförandekonferensen.

Särskilda utskott

Parlamentet kan när som helst inrätta tillfälliga utskott för att behandla särskilda frågor. Dessa särskilda utskott har en mandattid på 12 månader, som kan förlängas.

Undersökningskommittéer

Parlamentet kan inrätta undersökningskommittéer för att utreda brott mot unionsrätten eller påstådda missförhållanden vid tillämpningen av densamma.

Dessa kommittéer har befogenheter som grundar sig på föreskrifterna för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt.

Förlikningskommittén

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet "medbeslutandeförfarandet", eller "COD"). Förlikningsförfarandet inleds om rådet inte godkänner alla de ändringar som antagits av parlamentet vid andra behandlingen.

Förlikningskommittén består av två delegationer: rådets delegation med en företrädare för varje medlemsstat (ministrar eller deras företrädare) och parlamentets delegation med lika många ledamöter av Europaparlamentet. Förlikningskommittén ansvarar för att utarbeta ett gemensamt utkast, som sedan måste godkännas av både parlamentet och rådet.

Utskottsordförandekonferensen

Utskottsordförandekonferensen är det politiska organ som samordnar utskottens arbete och ser till att samarbetet mellan dem löper smidigt. Konferensen består av ordförandena i alla ständiga och särskilda utskott, och de träffas på tisdagar under sammanträdesperioden i Strasbourg. Dess ordförande väljs bland konferensens medlemmar för en period på två och ett halvt år.

Rekommendation om föredragningslistan för sammanträdesperioderna

Varje månad utfärdar utskottsordförandekonferensen en rekommendation till talmanskonferensen om förslaget till föredragningslista för kommande sammanträdesperiod och gör en genomgång av lagförslagens förenlighet med fördragens bestämmelser om delegerade akter och genomförandeakter.

Samarbete mellan utskott

Konferensen är ett forum för diskussion om horisontella frågor och utskottens gemensamma problem och den bidrar aktivt till utbyte av bästa praxis, särskilt genom att anta gemensamma strategier och riktlinjer för utskottsverksamhet. Utskottsordförandekonferensen kan utfärda alla typer av rekommendationer till talmanskonferensen om utskottens arbete. Utskottsordförandekonferensen fungerar också som medlare mellan parlamentets utskott. Konferensen handlägger begäranden om samarbete och föreslår lösningar på konflikter om ansvarsområden.

Lagstiftningsdialog med kommissionen och rådet

Utskottsordförandekonferensen utarbetar parlamentets bidrag till kommissionens årliga arbetsprogram genom att göra förteckningar över prioriteringarna på varje lagstiftningsområde. Den håller också ett årligt gemensamt möte med kommissionskollegiet och träffar rådets ordförandeskap flera gånger om året för att ta fram och diskutera ordförandeskapets prioriteringar och kontrollera hur pågående ärenden fortskrider.