Αρχική σελίδα

Σχετικά με τις επιτροπές

Οι βουλευτές κατανέμονται σε 20 εξειδικευμένες μόνιμες επιτροπές.

Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται νομοθετικές προτάσεις μέσω της έγκρισης εκθέσεων, προτείνουν τροπολογίες στην ολομέλεια και συγκροτούν διαπραγματευτικές ομάδες οι οποίες διαπραγματεύονται με το Συμβούλιο για θέματα νομοθεσίας της ΕΕ. Εγκρίνουν επίσης εκθέσεις πρωτοβουλίας, οργανώνουν ακροάσεις με εμπειρογνώμονες, και ελέγχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ.

Μια επιτροπή αποτελείται από 25 έως 73 τακτικά μέλη και ισάριθμους αναπληρωτές.

Κάθε επιτροπή εκλέγει έναν πρόεδρο και έως τέσσερις αντιπροέδρους μεταξύ των τακτικών μελών της, που αποτελούν το προεδρείο της, για θητεία δυόμισι ετών. Η πολιτική σύνθεση των επιτροπών αντικατοπτρίζει εκείνη της ολομέλειας.

Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να συγκροτεί υποεπιτροπές και ειδικές προσωρινές επιτροπές για συγκεκριμένα θέματα, και διαθέτει εξουσία σύστασης εξεταστικών επιτροπών για τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις ή κακοδιοίκηση σε σχέση με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Κατά το στάδιο της συνδιαλλαγής, συγκροτείται μια ειδική επιτροπή συνδιαλλαγής.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν κανονικά στις Βρυξέλλες. Το έργο τους υποστηρίζεται από μια γραμματεία. Οι συζητήσεις τους είναι δημόσιες και, κατά κανόνα, μεταδίδονται διαδικτυακά.

Οι πρόεδροι των επιτροπών συντονίζουν το έργο των επιτροπών στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών.

Ειδικές επιτροπές

Το Κοινοβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να συγκροτεί ειδικές επιτροπές, για συγκεκριμένα προβλήματα. Η θητεία των ειδικών επιτροπών είναι δωδεκάμηνη με δυνατότητα παράτασης.

Εξεταστικές επιτροπές

Το Κοινοβούλιο μπορεί να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για τη διερεύνηση παραβάσεων της νομοθεσίας της Ένωσης ή καταγγελιών για κακοδιοίκηση σε σχέση με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας.

Οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιτροπή συνδιαλλαγής

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση». Η διαδικασία της συνδιαλλαγής τίθεται σε εφαρμογή αν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής αποτελείται από δύο αντιπροσωπείες: την αντιπροσωπεία του Συμβουλίου, που απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος (υπουργοί ή εκπρόσωποί τους), και την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, που απαρτίζεται από ίσο αριθμό ΒΕΚ. Η επιτροπή συνδιαλλαγής είναι επιφορτισμένη με τη διατύπωση ενός «κοινού κειμένου» το οποίο, στη συνέχεια, πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο.

Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών είναι το πολιτικό όργανο που συντονίζει τις εργασίες των επιτροπών και διασφαλίζει την ομαλή μεταξύ τους συνεργασία. Αποτελείται από τους προέδρους όλων των μόνιμων και ειδικών επιτροπών και συνεδριάζει κάθε Τρίτη κατά τις περιόδους συνόδου του Στρασβούργου. Ο Πρόεδρός της εκλέγεται από τα μέλη της για θητεία διάρκειας δυόμισι ετών.

Συστάσεις για την ημερήσια διάταξη των συνόδων της ολομέλειας

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών υποβάλει στη Διάσκεψη των Προέδρων μηναία σύσταση σχετικά με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της επόμενης περιόδου συνόδου, παράλληλα με μηνιαία αναλυτική έκθεση σχετικά με τη συμβατότητα των σχεδίων νομοθετικών πράξεων με τους κανόνες της Συνθήκης για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις.

Συνεργασία μεταξύ των επιτροπών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών αποτελεί φόρουμ συζήτησης οριζόντιων θεμάτων και κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιτροπές και συμβάλλει ενεργά στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως μέσω της υιοθέτησης κοινών προσεγγίσεων και κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με τις δραστηριότητες των επιτροπών. Μπορεί να υποβάλει στη Διάσκεψη των Προέδρων συστάσεις σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών διαδραματίζει επίσης διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ασχολείται με αιτήματα συνεργασίας και προτείνει λύσεις για τη διευθέτηση συγκρούσεων αρμοδιοτήτων.

Νομοθετικός διάλογος με την Επιτροπή και το Συμβούλιο

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών προετοιμάζει τη συμβολή του Κοινοβουλίου στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής καταρτίζοντας κατάλογο προτεραιοτήτων σε κάθε νομοθετικό τομέα. Επιπλέον, διοργανώνει ετήσια κοινή συνεδρίαση με το Σώμα των Επιτρόπων και συνεδριάζει με την Προεδρία του Συμβουλίου αρκετές φορές το χρόνο για να προετοιμάσει και να συζητήσει τις προτεραιότητες της Προεδρίας, καθώς και να προβεί σε αποτίμηση των εν εξελίξει εργασιών.