Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 8 February 2021 EN

16-02-2021 JURI_PV(2021)02-08-1 PE681.076v01-00 JURI

MINUTES - Tuesday, 14 July 2020 EN

15-02-2021 JURI_PV(2020)07-14-1 PE663.283v01-00 JURI

MINUTES - Friday, 15 January 2021 EN

15-02-2021 JURI_PV(2021)01-15-1 PE663.284v01-00 JURI

MINUTES - Thursday, 14 January 2021 EN

15-02-2021 JURI_PV(2021)01-14-2 PE663.285v01-00 JURI

POPRAWKI 12 - 74 - Projekt opinii Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

08-02-2021 JURI_AM(2021)680916 PE680.916v01-00 JURI
Jiří POSPÍŠIL

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wpływu, jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem

04-02-2021 CJ02_PR(2021)663336 PE663.336v01-00 FEMM JURI
Elena KOUNTOURA Luisa REGIMENTI

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

04-02-2021 JURI_AL(2021)680878 PE680.878v01-00 JURI

POPRAWKI 7 - 31 - Projekt opinii Zmiana dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

02-02-2021 JURI_AM(2021)680867 PE680.867v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

OPINIA w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych

28-01-2021 JURI_AD(2021)660120 PE660.120v02-00 JURI
Axel VOSS

Opinia w sprawie umowy o handlu i współpracy miedzy UE, Euratom a Zjednoczonym Królestwem oraz umowy między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

27-01-2021 JURI_AL(2021)680762 PE680.762v01-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

19-01-2021 JURI_PA(2021)663184 PE663.184v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

POPRAWKI 1 - 33 - Projekt opinii Parlamentarne prawo inicjatywy

08-01-2021 JURI_AM(2020)662145 PE662.145v02-00 JURI
Pascal DURAND

POPRAWKI 1 - 171 - Projekt sprawozdania Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku

18-12-2020 JURI_AM(2020)663019 PE663.019v01-00 JURI
Antonius MANDERS

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

16-12-2020 JURI_PA(2020)661912 PE661.912v01-00 JURI
Jiří POSPÍŠIL

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

15-12-2020 JURI_AD(2020)657430 PE657.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

POPRAWKI 1 - 176 - Projekt sprawozdania Wyzwania stojące przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym

15-12-2020 JURI_AM(2020)662060 PE662.060v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

POPRAWKI 1 - Projekt opinii Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

15-12-2020 JURI_AM(2020)662090 PE662.090v01-00 JURI
Gunnar BECK

POPRAWKI 1 - 82 - Projekt opinii Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów

15-12-2020 JURI_AM(2020)662129 PE662.129v02-00 JURI
Marion WALSMANN

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw za szkody w środowisku

30-11-2020 JURI_PR(2020)660299 PE660.299v02-00 JURI
Antonius MANDERS

PROJEKT OPINII w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów

27-11-2020 JURI_PA(2020)660397 PE660.397v02-00 JURI
Marion WALSMANN

POPRAWKI 1 - 87 - Projekt opinii Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki

25-11-2020 JURI_AM(2020)661820 PE661.820v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

POPRAWKI 1 - 105 - Projekt opinii Europejska strategia w zakresie danych

23-11-2020 JURI_AM(2020)660437 PE660.437v03-00 JURI
Axel VOSS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)

18-11-2020 JURI_PR(2020)660352 PE660.352v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji dotyczące wyzwań stojących przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym

17-11-2020 JURI_PR(2020)657490 PE657.490v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

PROJEKT OPINII w sprawie parlamentarnego prawa inicjatywy

11-11-2020 JURI_PA(2020)657481 PE657.481v01-00 JURI
Pascal DURAND

POPRAWKI 1 - 16 - Projekt opinii Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

09-11-2020 JURI_AM(2020)660208 PE660.208v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE

05-11-2020 JURI_PR(2020)659054 PE659.054v01-00 JURI
Geoffroy DIDIER

PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660171 PE660.171v01-00 JURI
Emil RADEV

PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) (wersja przekształcona)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660172 PE660.172v01-00 JURI
Franco ROBERTI

POPRAWKI 1 - 103 - Projekt sprawozdania Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019

04-11-2020 JURI_AM(2020)660169 PE660.169v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych

29-10-2020 JURI_PA(2020)660120 PE660.120v01-00 JURI
Axel VOSS

PROJEKT OPINII w sprawie wzmocnienia przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki

28-10-2020 JURI_PA(2020)657482 PE657.482v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

23-10-2020 JURI_PA(2020)657429 PE657.429v01-00 JURI
Gunnar BECK

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

13-10-2020 JURI_AB(2020)658851 PE658.851v01-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

POPRAWKI 1 - 200 - Projekt sprawozdania Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw

08-10-2020 JURI_AM(2020)658901 PE658.901v01-00 JURI
Lara WOLTERS

POPRAWKI 201 - 400 - Projekt sprawozdania Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw

08-10-2020 JURI_AM(2020)658902 PE658.902v01-00 JURI
Lara WOLTERS

POPRAWKI 401 - 600 - Projekt sprawozdania Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw

08-10-2020 JURI_AM(2020)658905 PE658.905v01-00 JURI
Lara WOLTERS

POPRAWKI 601 - 818 - Projekt sprawozdania Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw

08-10-2020 JURI_AM(2020)658906 PE658.906v01-00 JURI
Lara WOLTERS

Opinia w sprawie nowej strategii na rzecz europejskich MŚP

07-10-2020 JURI_AL(2020)657461 PE657.461v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

POPRAWKI 1 - 184 - Projekt sprawozdania Zrównoważony ład korporacyjny

07-10-2020 JURI_AM(2020)658892 PE658.892v01-00 JURI
Pascal DURAND