Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work EN

12-01-2021 JURI_PA(2021)663184 PE663.184v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion Parliament’s right of initiative EN

08-01-2021 JURI_AM(2020)662145 PE662.145v02-00 JURI
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 171 - Draft report Liability of companies for environmental damage EN

18-12-2020 JURI_AM(2020)663019 PE663.019v01-00 JURI
Antonius MANDERS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva

16-12-2020 JURI_PA(2020)661912 PE661.912v01-00 JURI
Jiří POSPÍŠIL

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IV – Súdny dvor

15-12-2020 JURI_AD(2020)657430 PE657.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

AMENDMENTS 1 - 176 - Draft report Challenges of sport events’ organisers in the digital environment EN

15-12-2020 JURI_AM(2020)662060 PE662.060v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

AMENDMENTS 1 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

15-12-2020 JURI_AM(2020)662090 PE662.090v01-00 JURI
Gunnar BECK

AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

15-12-2020 JURI_AM(2020)662129 PE662.129v02-00 JURI
Marion WALSMANN

NÁVRH SPRÁVY o zodpovednosti spoločností za škody na životnom prostredí

30-11-2020 JURI_PR(2020)660299 PE660.299v02-00 JURI
Antonius MANDERS

NÁVRH STANOVISKA k Formovaniu digitálnej budúcnosti Európy: odstránenie prekážok fungovania jednotného digitálneho trhu a zlepšenie využívania umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov

27-11-2020 JURI_PA(2020)660397 PE660.397v02-00 JURI
Marion WALSMANN

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

25-11-2020 JURI_AM(2020)661820 PE661.820v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

AMENDMENTS 1 - 105 - Draft opinion A European strategy for data EN

23-11-2020 JURI_AM(2020)660437 PE660.437v03-00 JURI
Axel VOSS

NÁVRH SPRÁVY s odporúčaniami pre Komisiu o problémoch organizátorov športových podujatí v digitálnom prostredí

17-11-2020 JURI_PR(2020)657490 PE657.490v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

NÁVRH STANOVISKA k právu iniciatívy Parlamentu

11-11-2020 JURI_PA(2020)657481 PE657.481v01-00 JURI
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - Court of Justice EN

09-11-2020 JURI_AM(2020)660208 PE660.208v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES

05-11-2020 JURI_PR(2020)659054 PE659.054v01-00 JURI
Geoffroy DIDIER

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660171 PE660.171v01-00 JURI
Emil RADEV

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660172 PE660.172v01-00 JURI
Franco ROBERTI

AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report Monitoring the application of European Union law 2017, 2018 and 2019 EN

04-11-2020 JURI_AM(2020)660169 PE660.169v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

NÁVRH STANOVISKA k európskej dátovej stratégii

29-10-2020 JURI_PA(2020)660120 PE660.120v01-00 JURI
Axel VOSS

NÁVRH STANOVISKA k posilneniu transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ

28-10-2020 JURI_PA(2020)657482 PE657.482v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

23-10-2020 JURI_PA(2020)657429 PE657.429v01-00 JURI
Gunnar BECK

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

13-10-2020 JURI_AB(2020)658851 PE658.851v01-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

AMENDMENTS 1 - 200 - Draft report Corporate due diligence and corporate accountability EN

08-10-2020 JURI_AM(2020)658901 PE658.901v01-00 JURI
Lara WOLTERS

AMENDMENTS 201 - 400 - Draft report Corporate due diligence and corporate accountability EN

08-10-2020 JURI_AM(2020)658902 PE658.902v01-00 JURI
Lara WOLTERS

AMENDMENTS 401 - 600 - Draft report Corporate due diligence and corporate accountability EN

08-10-2020 JURI_AM(2020)658905 PE658.905v01-00 JURI
Lara WOLTERS

AMENDMENTS 601 - 818 - Draft report Corporate due diligence and corporate accountability EN

08-10-2020 JURI_AM(2020)658906 PE658.906v01-00 JURI
Lara WOLTERS

Stanovisko k novej stratégii pre európske MSP

07-10-2020 JURI_AL(2020)657461 PE657.461v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

AMENDMENTS 1 - 184 - Draft report Sustainable corporate governance EN

07-10-2020 JURI_AM(2020)658892 PE658.892v01-00 JURI
Pascal DURAND

stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje rokovať o dohode, ktorou sa dopĺňa jeho existujúca dvojstranná dohoda so Spojeným kráľovstvom týkajúca sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov

28-09-2020 JURI_AL(2020)657373 PE657.373v02-00 JURI
Franco ROBERTI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IV – Súdny dvor

25-09-2020 JURI_PA(2020)657430 PE657.430v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

STANOVISKO k novej priemyselnej stratégii pre Európu

24-09-2020 JURI_AD(2020)652430 PE652.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

STANOVISKO k umelej inteligencii vo vzdelávaní, v kultúre a audiovizuálnom sektore

22-09-2020 JURI_AD(2020)652373 PE652.373v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

NÁVRH STANOVISKA k uplatňovaniu práva Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019

17-09-2020 JURI_PR(2020)657320 PE657.320v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

AMENDMENTS 1 - 135 - Draft report Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

15-09-2020 JURI_AM(2020)657364 PE657.364v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

STANOVISKO k umelej inteligencii v trestnom práve a jej využívaní policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu k zriadeniu mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

NÁVRH SPRÁVY s odporúčaniami pre Komisiu k náležitej starostlivosti podnikov a zodpovednosti podnikov

11-09-2020 JURI_PR(2020)657191 PE657.191v01-00 JURI
Lara WOLTERS

STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o akt o digitálnych službách: Zlepšovanie fungovania jednotného trhu

07-09-2020 JURI_AD(2020)652326 PE652.326v02-00 JURI
Patrick BREYER

Stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

04-09-2020 JURI_AL(2020)657171 PE657.171v02-00 JURI
Franco ROBERTI

NÁVRH SPRÁVY o udržateľnej správe a riadení spoločností

03-09-2020 JURI_PR(2020)655848 PE655.848v01-00 JURI
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 89 - Draft opinion The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

16-07-2020 JURI_AM(2020)655686 PE655.686v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

ZÁPISNICA - Pondelok, 13. júla 2020

15-07-2020 JURI_PV(2020)07-13-1 PE655.667v01-00 JURI

NÁVRH SPRÁVY o umelej inteligencii: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej justície

14-07-2020 JURI_PR(2020)653860 PE653.860v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ZÁPISNICA - Pondelok, 22. júna 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Pondelok, 15. júna 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Utorok, 16. júna 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI